Meningar i text: Satsradning i teoretisk och empirisk belysning

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

504 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Denna avhandling behandlar konstruktionen satsradning. Det avser ett fall av två huvudsatser som följer varandra i samma grafiska mening utan att skiljas av konjunktion, t.ex. och eller men. Satserna kan skiljas av kommatecken men inte av något annat litet skiljetecken som semikolon eller kolon. I avhandlingen undersöks satsradning såväl teoretiskt som empiriskt med utgångspunkt i gymnasieelevers texter. Syftet är dels att bygga en teoretisk modell för att analysera innehållsliga samband mellan satser, dels att applicera denna modell på elevers texter i allmänhet och deras bruk av satsradning i synnerhet. Därmed relateras satsradning i gymnasieelevers texter både till teoretiska diskussioner om satslänkning och meningsskapande i text och till vilka alternativ till satsradning som förekommer i texterna.

Det teoretiska ramverk som används är Segmented Discourse Representation Theory (SDRT). Det är en teoretisk, diskursanalytisk modell för beskrivning av koherens och meningsskapande i text, som kombinerar dynamisk semantik med pragmatiska resonemang om språkhandlingar. Ett centralt antagande i teorin är att diskursinnehållet i texter är hierarkiskt strukturerat genom samordnande och underordnande diskursrelationer. Samordnande relationer antas organisera satsers propositioner parallellt på samma innehållsliga nivå, medan underordnande relationer antas länka satsernas propositioner på olika innehållsliga nivå, t.ex. genom att en sats fördjupar innehållet i den andra. Den analysmodell som avhandlingen presenterar visar hur tolkningen av sam- och underordnande diskursrelationer yttrar sig i förhållandet mellan svenska satser, både i satsradning, i samordningar och syntaktiska underordningar. Därtill presenterar analysmodellen sex kategorier av lexikala sambandsmarkörer som bidrar till tolkningen av relationen mellan två satser.

Det empiriska materialet består av 96 elevtexter som författats inom ramen för kursen Svenska 1 i en år 1-klass i gymnasieskolan. I dessa texter identifieras 207 satsradningar som analyseras, och dessa analyser relateras i sin tur till hur eleverna strukturerar sina texter i satser och meningar när de inte använder satsradning. Resultaten visar bl.a. att satsradning typiskt fyller vissa specifika och ofta pragmatiskt motiverade funktioner i elevernas skrivande, t.ex. för att uttrycka innehållsliga underordning i diskuterande och refererande text.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Svenska
Handledare
 • Lundin, Katarina, handledare
 • Josefsson, Gunlög, handledare
Tilldelningsdatum2020 nov 13
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)9789189213234
ISBN (elektroniskt)9789189213231
StatusPublished - 2020 okt 15

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2020-11-13
Time: 10:15
Place: https://lu-se.zoom.us/j/9160854897
External reviewer
Name: Olle Josephson
Title: professor
Affiliation: Stockholms universitet
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Språkstudier

Nyckelord

 • Satsradning
 • koherens
 • diskursstruktur
 • textlingvistik
 • skrivande i skolan
 • pragmatik
 • satslänkning
 • diskurssemantik
 • språkriktighet
 • svenskämnesdidaktik

Citera det här