Missing Paths to Justice: The Knowledge Politics of Carbon Dioxide Removal

Bidragets översatta titel : Saknade vägar till rättvisa: Koldioxidinfångningens kunskapspolitik

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

155 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Koldioxidinfångning (CDR) har blivit en central komponent i de scenarier för klimatmitigation som IPCC har utvärderat. Dessa scenarier bygger på storskalig användning av bioenergi med avskiljning och lagring av koldioxid (BECCS) och skogsplantering för att hålla den globala medeltemperaturen under 2°C, trots betydande problem gällande genomförbarhet, skalbarhet och oönskade effekter.
I den här avhandlingen gör jag en kritisk undersökning av policyrelevant kunskapsproduktion och dess effekter genom att granska CDR som den senaste manifestationen av kunskapspolitik inom klimatforskning. Jag gör detta genom en djupgående analys av några av de viktigaste antagandena i produktionen av mitigationsscenarier genom integrerade utvärderingsmodeller (Integrated Assessment Models, IAMs) och deras socioekologiska, politiska och materiella effekter i praktiken. I den analytiska ansatsen i denna studie integrerar jag insikter från teknik- och vetenskapsstudier, politisk ekologi och rättvisedebatter. I synnerhet använder jag mig av debatter om samskapande av kunskap för att undersöka hur visioner om koldioxidinfångning uppstår, mobiliseras och omvandlas, och hur de påverkar pågående åtgärder. Genom ett rättviseperspektiv ägnar jag särskild uppmärksamhet åt några av de dynamiker och materialiteter mellan det globala nord och det globala syd som förutsätts i detta vetenskap-för-politik-rum, och de framtidsvisioner som detta genererar.
Först analyserar jag, med hjälp av en litteraturöversikt, hur rättvisefrågorna underordnas eller ignoreras i de integrerade utvärderingsmodellerna för klimatförändringarna. Ett rättviseperspektiv gör det möjligt för mig att synliggöra kunskapspolitiken i modeller för klimatmitigation och att kontextualisera framväxten av CDR i klimatscenarier och -vägar. Baserat på resultaten av litteraturöversikten undersöker jag empiriskt hur framväxande framtidsvisioner i globala modellerade scenarier och vägar översätts och förhandlas till handlingsbara föreställningar och policys, som i sin tur får effekter i praktiken. Jag gör detta genom att undersöka effekterna av dessa visioner för två komponenter i BECCS: förändrad markanvändning samt avskiljning och lagring av koldioxid.
Mina resultat visar att modellbaserad policyrelevant forskning ofta förbiser den maktdynamik och materialitet som finns inbäddad i både den praktiska processen och de underliggande antagandena för kunskapsproduktion. Detta förbiseende kan resultera i fundamentalt orättvisa resultat och policyrekommendationer. Mina resultat understryker nödvändigheten av att för det första erkänna den politiska karaktären av att bedriva forskning för policy, och för det andra utforska alternativa sätt att föreställa sig en mer rättvis och jämlik framtid.
Bidragets översatta titel Saknade vägar till rättvisa: Koldioxidinfångningens kunskapspolitik
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • LUCSUS
Handledare
  • Carton, Wim, handledare
  • Islar, Mine, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2024 juni 7
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8104-000-5
ISBN (elektroniskt)978-91-8104-001-2
StatusPublished - 2024 apr.

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2024-06-07
Time: 10:00
Place: Ostrom, Josefson, Biskopsgatan 5, Lund
External reviewer(s)
Name: Lövbrand, Eva
Title: Professor
Affiliation: Linköping University
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Saknade vägar till rättvisa: Koldioxidinfångningens kunskapspolitik”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här