Modeling Alien-Line Impedance Mismatch in Wideband Vectored Wireline Systems

Eduardo Medeiros, Thomas Magesacher, Per Ödling, Dong Wei, Xiang Wang, Qiaojie Li, Per-Erik Eriksson, Chenguang Lu, Jeroen Boschma, Bas van den Heuvel

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat