Nationell implementeringsplan för IKT i matematikundervisningen

Ann-Marie Pendrill, Per Jönsson, Daniel Spikol, Gunilla Svingby

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Detta är det första av tre inlägg för att ge perspektiv på IKT i matematik- undervisningen. Bakgrunden till inlägget är en nyligen släppt rapport från Skolverket, som visar att användningen av IKT är i stort sett lika låg i flera ämnen, som den var för tre år sedan. Det är, enligt rapporten, fortfarande ovanligt att eleverna använder datorer på lektioner i matematik. Det finns inte heller någon tydlig ökning av IKT-användningen i naturorienterande ämnen och teknik. (It-användning och it-kompetens i skolan, Skolverket 2013). Användning av matematik, datorer och programvaror i samhället ger dock ett förändringstryck på skolan. Detta tryck är positivt och kan bidra till ett sunt och användbart matematikkunnande genom mera inslag av kreativitet, nyfikenhet och lust i själva lärandesituationen.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)30-30
TidskriftDatorn i utbildningen
Nummer4
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik

Citera det här