Novel strategies for enzyme replacement with gene therapy in models of Parkinson’s disease

Erik Cederfjäll

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Ungefär 22 000 svenskar lever i dag med Parkinsons sjukdom som är en hjärnsjukdom
där särskilda nervceller som normalt producerar signalsubstansen dopamin dör av okänd
anledning. Dessa nervceller har en viktig funktion eftersom de möjliggör vår rörelseförmåga
och brist på dopamin leder till rörelsenedsättning där patienten uppvisar symptomen
långsamhet, skakningar, muskelstelhet samt hopsjunken hållning. Utöver de tragiska sociala
följderna för den drabbade och dennes omgivning medför sjukdomen stora samhällsekonomiska
konsekvenser – såväl direkta kostnader för sjukvård och läkemedel, som indirekta i form av arbetsbortfall. I dag finns endast läkemedel med lindrande effekt som fungerar genom att tillfälligt återställa dopaminnivåerna i hjärnan. Efter en tids behandling uppkommer dock biverkningar. Man tror att dessa beror på det fortskridande sjukdomsförloppet samt att läkemedlen har en bidragande orsak då man behandlar hela hjärnan och inte bara det mest utsatta området. När biverkningarna blir för svåra för den drabbade återstår få behandlingsalternativ och förhoppningarna ställs till nya forskningsframsteg.
Målet med genterapi är att återskapa eller reparera funktionen i områden som skadats av sjukdom. I undersökningarna som redovisas i denna avhandling används genterapi för att återskapa dopaminproduktionen i den Parkinson-sjuka hjärnan genom att få andra nervceller att ta över de döende dopaminproducerande nervcellernas uppgift. Detta åstadkommer vi genom att infoga den genetiska information som behövs för dopaminproduktion i den mest utsatta regionen i hjärnan. Forskningen som presenteras visar lovande resultat i försöksdjur med Parkinson-liknande symptom, där behandlingen återskapat dopaminproduktionen och djurens rörelseförmåga har återställts. Styrkan med behandlingen jämfört med dagens tillgängliga läkemedel är att den skapar en mer konstant och jämnare nivå av dopamin i hjärnan. Målet är att patienten ska slippa ta läkemedel flera gånger dagligen vilket ger en ojämn behandlingseffekt. Biverkningarna med nuvarande läkemedel tror vi kan undvikas med jämnare dopaminnivåer samt behandling av det mest påverkade området i hjärnan. Målsättningen är att forskningen ska leda till klinisk prövning och i framtiden förhoppningsvis till ett nytt behandlingsalternativ för patienter med Parkinsons sjukdom.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Brain Repair and Imaging in Neural Systems (BRAINS)
Handledare
  • Kirik, Deniz, handledare
  • Lundberg, Cecilia, handledare
Tilldelningsdatum2014 apr. 25
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-87651-73-1
StatusPublished - 2014

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2014-04-25
Time: 09:00
Place: Segerfalksalen, Wallenberg Neuroscience Center, Lund, Sweden

External reviewer(s)

Name: Mazarakis, Nicholas
Title: Professor
Affiliation: Department of Medicine, Imperial College London, London, UK

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Novel strategies for enzyme replacement with gene therapy in models of Parkinson’s disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här