Om ofrivillig ensamhet bland äldre: Intervjuer och dialog med yrkesverksamma inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

458 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

År 2020 genomfördes ett deltagarbaserat projekt om ofrivillig ensamhet bland äldre inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg. Syftet med studien var att undersöka hur ett antal anställda inom olika verksamheter och på olika nivåer inom Vård- och omsorgsförvaltningen resonerade om ofrivillig ensamhet och analysera hur de förhållningssätt, strategier och strukturer som framträdde kunde förstås i relation till förvaltningens intention att minska ensamheten och dess negativa konsekvenser. Intentionen var också att tillsammans med deltagarna i studien reflektera över de resultat som framkom och stödja en gemensam lär- och förändringsprocess. Datainsamlingen inkluderade individuella intervjuer, individuella skriftliga redogörelser samt gemensamma feedback- och dialogmöten. Totalt ingick åtta personer från fyra olika verksamhetsområden i studien. Försök gjordes att inkludera politiker och chefer på högre nivå inom förvaltningen utan resultat.

De idéer, åtgärdsförslag och planer som växte fram under processen kan delas in i tre teman: 1) aktivering 2) sociala relationer och 3) samverkan. Ett av de förslag som kan kopplas till tema 1 handlade om att göra en VIP-inbjudan till äldre inom hemvården som aldrig varit på en träffpunkt. Ett annat önskemål var att kunna inrätta en lotsfunktion för att stötta de äldre inom hemvården att i större utsträckning ta sig till träffpunkterna. De förslag som kan knytas till tema 2 låg till största del på ett idéplan. Ett handlade exempelvis om att anställda med engagemang och fallenhet borde ges utrymme i sina tjänster att hålla goda samtal med de äldre. Ett annat var att låta äldre som bor hemma få behålla sina husdjur även när de inte klarar att ta hand om dem själva, i syfte att motverka ensamhet och skapa kontinuitet i de äldres livslopp. Under tema 3 var den övergripande planen att utveckla ett mer strukturerat samarbete mellan verksamheterna. De två huvudsakliga utmaningar som framträdde var: 1) att det är svårt att identifiera och motivera äldre som är ofrivilligt ensamma, 2) en brist på tid och resurser.

Under våra gemensamma feedback- och dialogmöten etablerades en kontakt mellan hemvården och en träffpunkt för en fortsatt samverkan i arbetet med att motverka ensamhet. En plan för att skapa ett verksamhetsöverskridande nätverk för fortsatt samverkan växte också fram. På ett övergripande plan genererade den gemensamma processen nya insikter och kunskaper om hur andra verksamheter arbetar med ensamhetsfrågan. Deltagarna i studien menade i en utvärdering att våra gemensamma dialogmöten gett dem nya kunskaper och öppnat möjligheter för en fortsatt samverkan inom Vård- och omsorgsförvaltningen när covid-19-pandemin klingat ut.
Originalspråksvenska
FörlagSocialhögskolan, Lunds universitet
Antal sidor44
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fria nyckelord

  • ensamhet
  • äldre
  • ofrivillig
  • deltagarorienterad forskning

Citera det här