Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten. Med särskild inriktning på förhållandet mellan olika grunder för beskattning av dolda vinstöverföringar till utlandet.

Stefan Aldén

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Bland kommunalskattelagens (KL) allmänna bestämmelser finns vissa regler som motverkar överföringar av obeskattade vinstmedel mellan företag. Om ett företag säljer en tillgång eller tjänst för ett pris understigande marknadsvärdet kan uttagsbeskattning ske. Om ett företag i stället köper en tillgång eller tjänst för ett pris överstigande marknadsvärdet är det möjligt att vägra avdrag för denna "fördyring".

Vid inkomstöverföringar till utlandet blir bilden mer komplicerad. Då aktualiseras nämligen också den s.k. korrigeringsregeln i KL 43 § 1 mom. I de flesta dubbelbeskattningsavtal som Sverige har ingått finns dessutom en internprissättningsregel intagen, som till sin utformning påminner om korrigeringsregeln.

Det finns alltså flera olika bestämmelser som reglerar hur beskattning skall ske, när ett svenskt företag överför inkomster till utlandet. Avhandlingen tar framför allt sikte på förhållandet mellan dessa beskattningsgrunder. Det primära syftet är att klargöra om de ifrågavarande reglerna konkurrerar med varandra och att undersöka vilken bestämmelse man i så fall bör välja att tillämpa. Avhandlingen har också ett mer övergripande syfte, nämligen att ta fram en generell metod för att hantera regelkonkurrensproblem vid den praktiska rättstillämpningen på inkomstskatterättens område.
Bidragets översatta titel Conflict of Rules in Tax Law. With particular reference to the alternative bases of taxation of covert transfer of income abroad.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Juridiska institutionen
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1998 feb. 7
Förlag
ISBN (tryckt)91-648-0147-0
StatusPublished - 1998

Bibliografisk information

Defence details

Date: 1998-02-07
Time: 10:15
Place: Carolinasalen, Kungshuset, Lundagård, Lund

External reviewer(s)

Name: Melz, Peter
Title: Professor
Affiliation: Stockholm

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten. Med särskild inriktning på förhållandet mellan olika grunder för beskattning av dolda vinstöverföringar till utlandet.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här