Organisatoriska vägval -- En studie av Försäkringskassans förändringsarbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

633 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Försäkringskassan är en central del av den svenska välfärdsstaten och för¬medlar mycket stora penningsummor. De förändringar som myndigheten har genomfört under senare tid i form av ny organisation och ändrade besl¬utsregler har varit omdiskuterade. Kritiker har pekat på bristande effektivi¬tet, försenade utbetalningar och hjärtlös regeltillämpning. Ett antal vägval har gjorts för att söka hitta lösningar på problem som länge påtalats med bl.a. stora skillnader i regeltillämpning mellan olika delar av landet. I denna artikel studeras dessa vägval. Diskussionen tar sin utgångspunkt i ett antal motsatspar: enhetlighet-lokal anpassning; centralisering-decentralisering; specialisering-generalistideal; samt närhet-distans. Dessa motsatspar bely¬ses med exempel från de förändringar som har skett. Den allmänna slut¬satsen är att Försäkringskassans förändringsresa har varit stormig men att det har funnits ett betydande mått av konsistens sinsemellan i de gjorda vägvalen.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)53-76
TidskriftNordiske Organisasjonsstudier
Volym13
Utgåva4
StatusPublished - 2011

Bibliografisk information

Artikeln är under utgivning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap
  • Nationalekonomi
  • Företagsekonomi

Citera det här