Outcome of Ischaemic Foot Ulcers in Patients with Diabetes, with or without Revascularization

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

767 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Syftet med de fyra delarbeten som presenteras i denna avhandling var att studera dels utfall av fotsår samt identifiera faktorer relaterade till utfall och dels risken för att utveckla nya sår efter läkning av tidigare sår hos patienter med diabetes, fotsår och uttalad perifer kärlsjukdom.
Patienter med diabetes och fotsår med ett systoliskt tåtryck <45 mmHg eller ett ankeltryck <80 mmHg som uppsökte och behandlades av ett multidisciplinär diabetes fotteam inkluderades prospektivt och behandlades enligt ett vårdprogram. Alla patienter följdes upp kontinuerligt till läkning eller död oberoende av kärlkirurgisk åtgärd (revaskularisering).
Trettiosex procent av patienterna läkte primärt, 16% efter mindre amputation (amputation genom eller nedom fotleden), 13% efter större amputation (amputation ovanför fotleden) och 27% dog oläkta. Hos patienter utan revaskularisering, läkte 38% primärt, 12% läkte efter mindre amputation, 17% läkte efter större amputation och 33% dog oläkta. Samsjuklighet, svårighetsgraden av perifer kärlsjukdom och graden av sårskada var starkt relaterade till sämre sårläkning oavsett revaskularisering. Tiden från ankomsten till diabetes fotteamet till revaskularisering var också relaterad till sannolikheten för läkning utan större amputation.
Efter läkning av tidigare sår, utvecklade 34% nya sår på samma fot inom observationstiden. Tjugotvå procent av patienter som utvecklade nya sår genomgick en amputation innan de nya såren läkte. Lägre grad av maximal sårskada som förelåg för det tidigare såret, och öppen rekonstruktiv kärlkirurgi, var relaterad till lägre risk för utveckling av nya sår. Patienter med diabetes och fotsår orsakat av nedsatt cirkulation hade en medianöverlevnad på 33 månader.
Sammanfattningsvis visar denna avhandling att hos patienter med diabetes och fotsår orsakat av nedsatt cirkulation är sannolikheten för sårläkning starkt relaterad till samsjuklighet, graden av sårskada, och svårighetsgraden av perifer kärlsjukdom. Resultatet visar också att fotsår orsakat av nedsatt cirkulation hos patienter med diabetes som inte är tillgängliga för revaskularisering kan läka utan större amputation. Vid nedsatt perifer cirkulation är, förutom revaskularisering, tiden till revaskularisering också viktig för sårläkning utan större amputation. Efter sårläkning, har dessa patienter hög risk för att utveckla nya sår. Graden av tidigare sårskada och rekonstruktiv kärlkirurgi påverkade risken för utveckling av nya sår.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Genomik, diabetes och endokrinologi
Handledare
  • Eriksson, Karl-Fredrik, handledare
  • Apelqvist, Jan, handledare
  • Groop, Leif, handledare
Tilldelningsdatum2014 sep 23
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-028-9
StatusPublished - 2014

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2014-09-23
Time: 09:00
Place: Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, SUS, Malmö

External reviewer(s)

Name: Wahlberg, Eric
Title: Adjunct professor
Affiliation: Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Outcome of Ischaemic Foot Ulcers in Patients with Diabetes, with or without Revascularization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här