Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes uppfattning av sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning

Karin Linder

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Forskningsfrågan i studien är: "Hur uppfattar sjuksköterskestuderande sitt blivande yrke som sjuksköterska under sin treåriga utbildning, och hur förändras denna uppfattning under utbildningens gång."

Studien är longitudinell och består av kvalitativa intervjuer med arton studenter från samma klass, vid fyra tillfällen under deras utbildning till sjuksköterska. Datainsamlingen startade våren 1992, då studenterna antogs till utbildningen och avslutades våren 1995 då utbildningen avslutades. Avhandlingens forskningsansats är fenomenografisk och metoden som används är kontextuell analys.

Resultatet beskrivs i form av fyra delstudier där studenternas uppfattning av sjuksköterskans yrke presenteras som kategorier. Dessa olika kategorier kan sammanföras till två huvudkategorier, vilka visar på en "instrumentell uppfattning" och en "relationell uppfattning" av sjuksköterskans yrke. Den "instrumentella uppfattningen" är knuten till ett medicinskt perspektiv på sjuksköterskeyrket, vilket överensstämmer med hur dagens sjukvård är organiserad, medan den "relationella uppfattningen" är knuten till ett samhälls- och beteendevetenskapligt perspektiv, vilket överensstämmer med den inriktning som utbildningsdokumenten föreskriver. Samtliga studenter uppfattar emellertid patienten som central och relaterar oavsett vilken kategori av uppfattning de företräder, sjuksköterskans handlingar till patientens välbefinnande. Det finns inget mönster i studenternas utveckling och byte av perspektiv under utbildningens gång, men det är främst de manliga studenterna (5/6) som företräder en relationell uppfattning, medan kvinnorna (8/10) företräder en instrumentell uppfattning. Resultatet visar att sjuksköterskeutbildningen inte leder till en enhetlig uppfattning av sjuksköterskans yrke eftersom studenterna beroende på förförståelse och perspektiv uppfattar i yrket ingående aspekter på kvalitativt skilda sätt.
Bidragets titel på inmatningsspråkPerspectives in the nursing programme. How a group of students' conceptions of the nurse profession change during three years of studies
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Pedagogik
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1999 maj 20
Förlag
Tryckta ISBN91-7966-569-1
StatusPublished - 1999

Bibliografisk information

Defence details

Date: 1999-05-20
Time: 10:15
Place: Carolinasalen, Lund university

External reviewer(s)

Name: Pilhammar Andersson, Ewa
Title: Docent
Affiliation: Gothenburg university

---
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Education (012013003), Division of Nursing (Closed 2012) (013065000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes uppfattning av sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här