PLASMA PROTEINS IN NORMAL AND PREECLAMPTIC PREGNANCY

Karl Kristensen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Havandeskapsförgiftning (preeklampsi) är ett allvarligt risktillstånd som uppkommer vid 1.5-2.0 % av alla graviditeter och sjukdomen är en av de största orsakerna till mödra- och barndödlighet i världen. Preeklampsi karaktäriseras av högt blodtryck och läckage av äggvita i urinen under sista hälften av graviditeten hos en tidigare frisk kvinna. Njurarna spelar en avgörande roll i utvecklingen av dessa symptom. Obehandlat kan tillståndet medföra att kvinnan drabbas av allvarliga komplikationer som njur- och leversvikt, blödningsrubbningar och kramper (eklampsi). Barnet kan drabbas av tillväxthämning, syrebrist och död. Trots intensiv forskning är orsaken till preeklampsi fortfarande till stor del okänd. Det enda sättet att häva tillståndet är genom att avsluta graviditeten med förlossning av barn och moderkaka.

Målsättningen med vår forskning är att öka kunskapen kring ett antal biokemiska markörer som skulle kunna användas i den medicinska utredningen och övervakningen av gravida med tecken till preeklampsi. I avhandlingen karaktäriseras plasmaproteinerna beta-2 microglobulin (B2M), cystatin C, beta trace protein (BTP), C-reactive protein och serum amyloid A protein hos gravida med och utan preeklampsi. Plasmanivån av B2M, cystatin C och BTP avspeglar njurarnas filtrationsförmåga hos icke-gravida. C-reactive protein och serum amyloid A protein är känsliga inflammationsmarkörer.

Trots en ökad filtration i njurarna redan tidigt i graviditeten visade sig plasmanivåerna av B2M, cystatin C och BTP vara i stort sett oförändrade under första och andra trimestern, men förhöjda med 20-40 % under tredje trimestern. Detta beror sannolikt på en ändrad filtration i njurarna i sen graviditet. Vid preeklampsi var nivåerna av dessa proteiner ännu högre, vilket kan avspegla en försämring av njurfunktionen. Således är dessa plasmaproteiner potentiella markörer för att diagnostisera preeklampsi och för att övervaka njurfunktionen vid preeklampsi.

Cystatin C fungerar som en hämmare av proteaser, en rad enzymer som bryter ned proteiner, och kan ha betydelse för moderkakans utveckling och funktion. Produktionen av cystatin C i moderkakan är förhöjd vid preeklampsi och skulle teoretiskt sett även kunna bidra till den förhöjda plasmanivån av proteinet i sen graviditet och vid preeklampsi. Vid jämförelse av plasmanivån av cystatin C från venöst blod från livmodern och plasmanivån av proteinet från perifert venöst blod vid slutet av den normala graviditeten, fann vi emellertid ingen skillnad. Detta tyder på att moderkakans och livmoderns produktion av cystatin C vid normal graviditet inte bidrar till den ökade plasmanivån i någon större grad.

Plasmanivån av C-reactive protein och serum amyloid A protein visade sig inte vara förhöjd hos kvinnor med preeklampsi jämfört med normala gravida. Det inflammatoriska tillstånd som har föreslagits ligga bakom preeklampsi avspeglas således inte av dessa inflammationsmarkörer.

En förbättrad övervakning av njurfunktionen vid suspekt och manifest preeklampsi med hjälp av de biokemiska markörerna B2M, cystatin C och BTP skulle kunna öka den diagnostiska säkerheten och minska risken för allvarliga komplikationer för moder och barn.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Obstetrik och gynekologi, Lund
Handledare
  • Wide-Swensson, Dag, handledare
Tilldelningsdatum2007 maj 24
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-85559-67-1
StatusPublished - 2007

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2007-05-24
Time: 13:00
Place: Lecture Hall Department of Obstetrics and Gynecology Lund University Sweden

External reviewer(s)

Name: Levine, Richard
Title: Professor
Affiliation: National Institutes of Health, Bethesda, USA

---


<div class="article_info">Karl Kristensen, Veronica Lindström, Camilla Schmidt, Soren Blirup-Jensen, Anders Grubb and Dag Wide-Swensson. <span class="article_issue_date"></span>. <span class="article_title">Temporal changes of the plasma levels of cystatin C, Beta trace protein, Beta-2 microglobulin, urate and creatinine during pregnancy indicate continuous alterations in the renal filtration process</span> <span class="journal_series_title">Scand J Clin Lab Invest.</span>, (inpress)</div>
<div class="article_info">Karl Kristensen, Dag Wide-Swensson, Camilla Schmidt, Soren Blirup-Jensen, Veronica Lindstrom, Helena Strevens and Anders Grubb. <span class="article_issue_date"></span>. <span class="article_title">Cystatin C, beta-2 microglobulin and beta trace protein in preeclampsia</span> <span class="journal_series_title">Acta Obstet Gynecol Scand.</span>, (inpress)</div>
<div class="article_info">Karl Kristensen, Irene Larsson and Stefan Hansson. <span class="article_issue_date">2007</span>. <span class="article_title">Increased cystatin C expression in the pre-eclamptic placenta</span> <span class="journal_series_title">Mol Hum Reprod</span>, <span class="journal_volume">vol 13</span> <span class="journal_pages">pp 189-195</span>.</div>
<div class="article_info">Karl Kristensen, Helena Strevens, Veronica Lindstrom, Anders Grubb and Dag Wide-Swensson. <span class="article_issue_date"></span>. <span class="article_title">Increased plasma levels of beta-2 microglobulin, cystatin C and beta trace protein in term pregnancy are not due to utero-placental production</span> <span class="journal_series_title">Int J Gynaecol Obstet.</span>, (submitted)</div>
<div class="article_info">Karl Kristensen, Dag Wide-Swensson, Veronica Lindstrom, Camilla Schmidt, Anders Grubb and Helena Strevens. <span class="article_issue_date"></span>. <span class="article_title">Serum amyloid A protein and C-reactive protein in normal pregnancy and in preeclampsia</span> <span class="journal_series_title">Int J Gynaecol Obstet.</span>, (accepted)</div>

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”PLASMA PROTEINS IN NORMAL AND PREECLAMPTIC PREGNANCY”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här