Product Information Quality: A sustainability challenge in design and construction

Soheila Bahrami

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

17 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning
En byggnad innehåller många delar och olika komponenter som sammantaget ska tillhandahålla en funktion. För att en byggnad ska fungera som det är tänkt måste alla delar fungera tillsammans. Det finns negativa effekter som kan uppkomma om inte byggdelarnas sammantagna egenskaper beaktas, exempelvis fasadbränder. Detta medför i sin tur ett hållbarhetsproblem för den byggda miljön. För att kunna sätta samman en byggnad som fungerar måste man förstå hur de olika delarna samverkar. Det innebär att alla företag som tillverkar byggmaterial, byggdelar och komponenter måste ange all den information som behövs för att kunna bedöma om det går att använda ett visst material eller en komponent i en byggnad om kraven ska tillfredsställas. Informationen måste dessutom leva vidare i bearbetningen från de tidiga skedena och vidare i projekteringen, byggproduktionen och förvaltningen. Detta gör att förståelsen för byggproduktinformation och hur denna tillhandahålls av leverantörerna är viktig för att det som byggs uppnår den prestanda som krävs. Detta är ett väsentligt kunskapsbehov för att främja en hållbar tillväxt. För det industrialiserade byggandet är det extra viktigt eftersom det till kräver att leverantörernas roll ökar. Informationen, som är digitaliserad måste även kunna föras vidare i pålitliga digitala gränssnitt för att erhålla en hållbar tillväxt i industrialiserat byggande.
Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse för hur byggproduktinformation kan stödja hållbarhet i den byggda miljön. I detta arbete har två grundläggande aspekter undersökts: kvaliteten på information om hållbarhetsprestanda för byggprodukter och användbarheten på gränssnitten som ger sådan information.
I undersökningen har olika fallstudier genomförts för att förklara vilka mekanismer som skapar informationen och på vilket sätt informationen flödar mellan olika intressenter som ska hantera den. I de första tre fallstudierna undersöktes spridningen av information gällande innovativa ventilationsprodukter med överlägsen inomhus miljökvalitetsprestanda. Den första fallstudien identifierade de problem som berör informationsflödet. Den andra och tredje fallstudien undersökte på vilket sätt produktinformation och informationsutbyte sker i relation till standardisering och genom BIM-biblioteksplattformar samt hur processerna kan stödjas. Den fjärde fallstudien utgick ifrån katastrofscenarios som Grenfell Tower -branden i London 2017, och identifierar vilka produktinformationsproblem som kan orsaka brister vilka kan leda till bränder som i sin tur äventyrar hållbarheten i byggandet. Fallstudien kartlägger även vilka möjligheter som kan utnyttjas för att undvika problem och ger förslag på operativa rutiner i byggandets olika skeden, projektering, tillverkning och produktion, kan stödjas för brandsäkra fasader.
Resultaten visar att det finns problem som behöver lösas när det gäller kvaliteten på information om hållbarhet för produkters prestanda och de metoder som används av tillverkare för att presentera sådan information. Studierna har avgränsats till tillgängligheten och användbarheten för den information som tillhandahålls om produkterna i databaser och BIM -objektbibliotek. När det förkommer den här typen av brister i informationsflödet så kan det påverka den färdiga byggnaden och leda till oacceptabla konsekvenser såsom fasadbränder. Resultatet visar också att det finns hinder för spridningen av information om innovativa produkter med förbättrad hållbarhetsprestanda och vilket påverkar hur byggnader kan utformas och detta kan leda till konsekvenser som hotar hållbarheten i den byggda miljön. För att ta itu med dessa frågor föreslås att produktinformation standardiseras och stöds av lagstiftning. Denna avhandling föreslår även en ram för utvärdering av information om byggnadens hållbarhetsprestanda. De teoretiska bidragen från detta arbete inkluderar fem verktyg: (1) en modell för tillämpad kritiskrealism mot hållbarhet, (2) en matris för den kvalitativa analysen av BIM -biblioteksplattformar, (3) en matris för utvärdering av informationskvaliteten och digitala gränssnitt, (4) en modell av funktionerna i standarderna för produktinformation, och (5) en konceptuell modell av produktinformation för hållbar design och konstruktion.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Handledare
  • Landin, Anne, handledare
  • Aulin, Radhlinah, handledare
  • Atkin, Brian, Biträdande handledare
  • Olander, Stefan, Biträdande handledare
  • Nik, Vahid, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2021 nov 24
UtgivningsortLund
Förlag
Tryckta ISBN978-91-85257-25-6
Elektroniska ISBN91-85257-25-7
StatusPublished - 2021

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2021-11-24
Time: 13:00
Place: Lecture Hall A:C, Building A, Sölvegatan 24, Faculty of Engineering LTH, Lund University, Lund.
External reviewer(s)
Name: Jansson, Gustav
Title: Docent
Affiliation: Luleå University of Technology, Sweden.
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsbyggnadsteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Product Information Quality: A sustainability challenge in design and construction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här