Prosthetic and Orthotic Services in Developing Countries

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1655 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Ortopedteknik i utvecklings-länder, hur funkar det?

Hur fungerar den ortopedtekniska servicen i länder präglade av fattigdom och inbördeskrig? Lina Magnusson disputerade i november med en avhandling om ortopedteknisk service i utvecklingsländer.

Lina Magnusson är den första kvinnliga ortopedingenjören som disputerar i Sverige. Hennes avhandling beskriver patienters rörlighet och tillfredsställelse med ortopedtekniska hjälpmedel och ortopedteknisk service samt ortopedingenjörers perspektiv på sin kliniska praktik och utbildning i utvecklingsländer. Lina

har under sina år som doktorand på Hälsohögskolan besökt några av världens fattigaste länder för att samla material till sin avhandling. Malawi ligger i södra Afrika och är ett av världens minst utvecklade länder. Sierra Leone, ett litet land i Västafrika, har en av de lägsta levnadsstandarderna i världen. Pakistan är inte ett lika fattigt land, men resurserna är ojämnt fördelade och stora delar av befolkningen lever därför i fattigdom.

– Under min ortopedingenjörsutbildning skrev jag min C-uppsats i Indien och deltog då också i en konferens. Där träffade jag två ortopedtekniker från Sierra Leone som berättade vad som hänt under inbördeskriget där man amputerade människor med machetes. De berättade också om behovet av ortopedteknisk service i landet. Det var då jag blev intresserad av att lära mig mer om ortopedteknisk service i utvecklingsländer i allmänhet och Sierra Leone i synnerhet.

I sina studier har Lina fått in självrapporterade data från 83 patienter i Malawi och 139 patienter i Sierra Leone. Lina intervjuade dessutom 15 ortopedtekniker i Sierra Leone och 15 ortopedingenjörer i Pakistan.

Linas avhandling är av betydelse då människor med funktionsnedsättning har rätt till personlig rörlighet och rehabilitering och därmed också rätt till information om, tillgång till och användning av specialanpassade ortopedtekniska hjälpmedel. Avhandlingen bidrar med kunskap om ortopedteknisk service i utveklingsländer där tillgången på just detta ofta är begränsad.

– Försörjningen av ortopedtekniska hjälpmedel påverkas av policy, fattigdom och kulturella aspekter som till exempel attityder gentemot funktionshindrade. För att kunna förbättra den ortopedtekniska servicen i utvecklingsländer måste man identifiera vad som hindrar och underlättar försörjningen av de ortopedtekniska hjälpmedlen. Det är det jag har gjort i min avhandling, förklarar Lina.

Trasiga hjälpmedel

I många utvecklingsländer är tillgången till ortopedteknisk service begränsad och behöver utökas. Proteser och ortoser kan ge personer med funktionsnedsättning ökad rörlighet vilket i sin tur kan underlätta tillgången till andra grundläggande rättigheter som mat, bostad, utbildning och inkomst.

– Efter att ha läst den bristfälliga statistik som finns och gått igenom handskrivna patientregister skulle jag uppskatta att ungefär 20-25 procent av de som behöver ortopedteknisk service i Malawi och Sierra Leone har tillgång till den. Av dem använde majoriteten av patienterna sina proteser eller ortoser trots att ungefär hälften av hjälpmedlen var trasiga och behövde repareras. Mer än en tredjedel av patienterna rapporterade också smärta och sår när de använde sina hjälpmedel, berättar Lina.

Resultaten från avhandlingen visar att patienterna hade bra gångförmåga på jämnt underlag men mer än hälften hade svårigheter att gå på ojämn mark, i trappor och i upp- eller nedförsbackar.

Ungefär hälften av patienterna hade dålig tillgång till ortopedteknisk service men patienterna i Malawi var mer nöjda jämfört med patienterna i Sierra Leone. I Sierra Leone var männen mer nöjda än kvinnorna både med hur hjälpmedlet påverkade den personliga rörligheten och hur de upplevde servicen.

– För patienterna var det viktigt att ha tillgång till reparationer och uppföljning. Detta bör ortopedteknisk personal och beslutsfattare för rehabilitering observera, säger Lina.

Kan inte leverera service med hög kvalitet

Avhandlingen visar också att de som arbetade med ortopedteknisk service såg flera problem i arbetet. Bland annat upplevde personalen en oförmåga att leverera ortopedteknisk service med hög kvalitet och ett hinder som framkommer i avhandlingen är regeringens okunskap och prioritering när det gäller ortopedteknisk service.

– Det var utmärkande för Sierra Leone att personer med funktionsnedsättning har låg status och att det är en begränsad tillgång till ortopedteknisk service där, förklarar Lina. Ett ytterligare hinder var traditionella uppfattningar om orsaker till funktionsnedsättning som exempelvis föreställningen om att polio orsakas av häxkraft. För att inkludera och tillämpa mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning måste dessa traditionella föreställningar och allmänhetens attityder ändras på samhällsnivå. Internationella organisationer behöver fortsätta stödja dessa länder för att få fram en mer effektiv rehabilitering.

Utbildningen måste förbättras

Ortopedingenjörerna och ortopedteknikerna önskade även att det fanns möjlighet att utbilda ortopedteknisk personal till en akademisk nivå och möjlighet till vidareutbildning.

Majoriteten av utvecklingsländerna, inklusive Sierra Leone och Malawi bedriver ingen formell ortopedteknisk utbildning vilket resulterar i att det är brist på utbildad personal.

I Pakistan finns ortopedingenjörsutbildning men det finns flera möjligheter till förbättringar.

– Man skulle till exempel kunna ha mer undervisning om biomekanik och design av hjälpmedel för specifika diagnoser och mindre praktiskt arbete. Eftersom en ökad teoretisk kunskap efterfrågades bör också lärarnas kunskaper uppgraderas och tillgången till IT-baserad information och vetenskapliga artiklar förbättras, säger Lina.

En annan förbättring som bör göras är att öka jämställdheten.

– Kvinnliga ortopedingenjörer i Pakistan berättade att de inte fick samma förutsättningar att lära sig under sin utbildning som de manliga studenterna. De berättade också att det finns kvinnliga patienter som inte tillåts eller är bekväma med att träffa en manlig ortopedingenjör. För att underlätta tillgången till ortopedtekniks service för kvinnliga patienter behövs kvinnliga ortopedingenjörer.

Utvecklingen går framåt

Statliga hälso- och sjukvården i Malawi, Sierra Leone och Pakistan bedriver idag delar av den ortopedtekniska servicen. Tillgången har ökat de senaste tio åren och det finns nu ortopedteknisk service i fler städer i respektive land.

Men ortopedteknik är en dyr verksamhet och det kan kosta mycket att producera proteser och ortoser.

– Man behöver förbättra lågprisprotesers och lågprisortosers design och kvalitet, säger Lina. Det finns också behov av att göra materialet som behövs för tillverkning mer tillgängligt.

När ortopedtekniska hjälpmedel ska förbättras bör fokus ligga på ökad förmåga att gå på ojämna underlag, i backar och i trappor samt på att öka patienternas förmåga att kunna gå längre sträckor utan att uppleva smärta och få sår. Genom ökad eller simulerad ökning av fotledens rörelseomfång, optimalt dimensionerade och mer noggrann dynamisk inställning av benortoser och benproteser kan dessa förbättringar bli till verklighet.

För att implementera Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning finns fortfarande mycket arbete kvar att göra. Tillgången på ortopedteknisk service behöver öka och i dessa länder behöver patienterna också ekonomiskt stöd.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för hälsovetenskaper
Handledare
  • Ahlström, Gerd, handledare
Tilldelningsdatum2014 nov. 7
Förlag
ISBN (tryckt)9789185835553
StatusPublished - 2014
Externt publiceradJa

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2014-11-07
Time: 13:00
Place: Jönköping University

External reviewer(s)

Name: MacLachlan, Malcom
Title: Professor
Affiliation: Trinity College Dublin, Ireland.

---
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: The Vårdal Institute (016540000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Prosthetic and Orthotic Services in Developing Countries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här