Quantifying sustainable control of inventory systems with non-linear backorder costs

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)
Filter
Licentiatavhandling

Sökresultat