Recognition of dementia with Lewy bodies. Prevalence of core signs, medical treatments and survival in Swedish nursing homes and short-term homes.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

151 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Enligt statistiska prognoser beräknas Sveriges och världens population av äldre ökakraftigt de nästkommande åren. Kognitiva sjukdomar (demens) är åldersrelaterade och2015 estimerades prevalensen i världen till 47 miljoner människor.I Sverige idag finns det 160000 människor med en demensdiagnos, med en årlig ökningmed 25000 nya insjuknande. Demens, ett paraplybegrepp med flera olika sjukdomar,består av den vanligaste Alzheimers sjukdom följd av andra subtyper såsom vaskulärdemens och Lewy body demens (LBD). I denna avhandling har vi fokuserat på LBDvars diagnoskriterier först sammanställdes i början av 90-talet. Lewy body demens ärinte enkel att diagnostisera, med bl.a. tecken på varierande parkinsonliknanderörelsebesvär, minnesbesvär, synhallucinationer med insikt och störd drömsömn.Dagens forskning och nationell statistik indikerar att det finns en underdiagnostik avLBD. Statistik från Sveriges nationella demensregisters årsrapport från 2017 presenterarendast en prevalens på 4-6% av LBD och under 2012 fanns det inga studier påprevalensen av LBD på äldreboende.Målet med denna avhandling var att undersöka prevalensen av LBD på demensboendei Malmö stad. Efter datainsamling under 2012-13 (40 olika boende, 650 vårdtagare)visade resultaten från första studien att mellan 16 och 20% av vårdtagarna var högriskindivider för en odiagnostiserad LBD.En av de kliniska utmaningarna för dagens sjukvård är att minska användningen avolämpliga läkemedel hos äldre som t ex. psykofarmaka som sömnmedicin,ångestdämpande läkemedel och neuroleptika preparat. Hos individer med LBD är detextra viktigt att anpassa olika läkemedelstrategier där neuroleptika är strikt förbjudenp.g.a. den starka biverkningsprofilen och förhöjda risken för död, samtidigt som justneuroleptika används ofta vid bl.a. synhallucinationer.Resultat från den andra studien visade att neuroleptikaanvändning var högst hoshögrisk individer för LBD. I den tredje studien, sex år efter datainsamlingen, kundeöverlevnadsdata analyseras. Denna visade på signifikant förkortad överlevnad, 8månader, hos högriskindivider för LBD. Detta i en population av äldre med redanförväntat kortare livstid.I fjärde studien analyserades ny data, insamlad under 2018, från tre storakorttidsboenden i Malmö stad, med 141 vårdtagare där sjuksköterskor och läkaregjorde kliniska bedömningar av samtliga. Resultat visade en prevalens på 32% avhögrisk individer för LBD.Slutsatsen med denna avhandling blir att LBD sannolikt även är underdiagnostiseradpå både demens- och korttidsboenden. Dessutom, att möjligheten till rätt diagnosförbättrades genom nära samarbete emellan olika yrkesgrupper. Teamwork, kring de17olika LBD kärnsymptomen, mellan sjuksköterskor och läkare kan öka chansen att hittaodiagnostiserade LBD individer.Dagens kliniska forskare inom demens och LBD, socialstyrelsens nationella riktlinjeroch läkemedelsverket, är alla överens om att individanpassad behandling bör användasi större utsträckning för att förbättra dagens omvårdnad. Genom att identifierahögriskindivider för LBD blir det lättare att anpassa behandlingen av våra äldre genombl.a. minskning av olämpliga läkemedel såsom neuroleptika.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Handledare
  • Londos, Elisabet, handledare
  • Torisson, Gustav, Biträdande handledare
  • Wattmo, Carina, Biträdande handledare
  • Minthon, Lennart, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2019 okt 11
UtgivningsortLund
Förlag
Tryckta ISBN978-91-7619-835-3
StatusPublished - 2019 sep 3

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2019-10-11
Time: 13:00
Place: Jubileumsaulan, MFC, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö
External reviewer(s)
Name: Selbaek, Geir
Title: professor
Affiliation: Oslo University

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geriatrik
  • Neurologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Recognition of dementia with Lewy bodies. Prevalence of core signs, medical treatments and survival in Swedish nursing homes and short-term homes.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här