Remissvar: Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtForskning

Sammanfattning

Psykiatrilagsutredningens betänkande behandlar grundläggande frågor om vård, tvång, och straffrättslig ansvarsförmåga. Det handlar bl.a. om vem som kan samtycka till vård och behandling, när samhället kan tillgripa tvång för att förhindra någon från att skada sig själv eller annan. Det handlar också om vem som ska anses har förmåga att bära straffrättsligt ansvar för sina handlingar och de rättsliga följderna av (o)tillräknelighet. Samtliga är angelägna frågeställningar. En negativ konsekvens av att centrala straffrättsliga frågor behandlas i relation till personer med psykiska funktionsnedsättningar är emellertid att perspektivet blir alltför snävt i ett socialrättsligt perspektiv. Det saknas principiella överväganden om huruvida och varför personer med psykiska funktionsnedsättningar ska vara föremål för särbehandling på det sätt som Psykiatrilagsutredningen föreslår.
Originalspråksvenska
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • straffrätt

Citera det här