Remissyttrande: En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

Anna Lundberg, Anders Neergaard

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtPopulärvetenskap

Sammanfattning

Institutionen för kultur och samhälle vid Linköpings universitet får härmed avge yttrande som utarbetats av professorerna Anna Lundberg och Anders Neergaard.

En övergripande utgångspunkt för utredningen har varit att migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, human, rättssäker och effektiv. I det följande lämnar vi synpunkter utifrån denna utgångspunkt. Vi menar sammantaget att kommittén inte kunnat uppfylla direktiven för utredningen varför förslagen inte bör verkställas. För att uppfylla direktiven och i ett vidare perspektiv utveckla grunderna för en långsiktigt hållbar, human, rättssäker och effektiv migrationspolitik bör lagförslagen förankras i vetenskapliga analyser. Detta är den gängse traditionen i svenskt förvaltningsarbete inför större politiska reformer.
Originalspråksvenska
StatusPublished - 2020
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle
  • Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)

Citera det här