S-100 protein levels in the blood of Fischer rats exposed to 915 MHz CW-microwaves and magnetic fields.

Bidragets översatta titel : S-100 proteinnivåer i blodet hos Fischer-råttor som exponeras för 915 MHz CW-mikrovågor och magnetfält.

Bertil R Persson, Henrietta Nittby Redebrandt, Lars Malmgren, Arne Brun, Leif Salford

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

35 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

EnglishPersson, B. R. R., Nittby Redenbrant, H., Malmgren, L., Brun, A., and Salford, L. G. (2020).

S-100 protein levels in the blood of Fischer rats exposed to 915 MHz CW-microwaves and magnetic fields. Acta Scientiarum Lundensia, Vol. 2020-005, pp. 1-9, ISSN 1651-5013

Abstrakt.
Syftet var att studera nivån av S-100 i blodprover som tagits från Fischer-344-råttor efter exponering för 915 MHz CW-mikrovågor och ELF-magnetfält i TEM-celler. Magnetfältsexponering ägde rum med TEM-cellen i ett Helmholtz-spolarrangemang med antingen 50 Hz sinusformat magnetfält på 5 µT eller inkoherent magnetfältbrus IMF med en maximal amplitud på 50 µT.
Det verkar inte finnas någon signifikant förändring i S-100-koncentrationen i blod hos råttor som exponerats under 6 timmar för höga nivåer (4W) av kontinuerlig våg (CW) 915MHz mikrovågor, 50Hz sinusformade magnetfält (5µT) och osammanhängande magnetfält (IMF) vid 50µT. Däremot indikerar resultaten av den kombinerade exponeringen CW + IMF en minskad koncentration av S100 i blod.
Minskningen överensstämmer med resultaten av en undersökning under 2010 att de extremt lågfrekventa (ELF) magnetfälten från fläktmotorn (50Hz AC, 0,3-1,5 T) minskade det förväntade BBB-läckaget av albumin på grund av mikrovågsexponering .
Resultaten från andra studier indikerar också att bioeffekter orsakade av exponering för mikrovågor reduceras genom överläggning med extremt lågfrekventa magnetfält ELF. Det är därför av yttersta vikt när man undersöker bioeffekter från mikrovågor för att också kontrollera nivåer och frekvenser av lågfrekventa magnetfält i omgivningen, vilket kan vara en av anledningarna till den breda spridningen i de rapporterade resultaten.
Bidragets översatta titel S-100 proteinnivåer i blodet hos Fischer-råttor som exponeras för 915 MHz CW-mikrovågor och magnetfält.
Originalspråkengelska
Artikelnummer2020(005)
Sidor (från-till)1-9
Antal sidor9
TidskriftActa Scientiarum Lundensia
Volym2020
Nummer005
Tidigt onlinedatum2020 dec. 26
StatusPublished - 2020 dec. 26

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinska grundvetenskaper
  • Annan fysik

Nyckelord

  • S-100
  • blod
  • Fischer
  • tåttor
  • 915 MHz CW-mikrovågor
  • magnetfält

Citera det här