Ut ur skuggan: Om urvalet av litteratur i spanskstudier på universitetet i Sverige ur genusperspektiv

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att undersöka urvalet av litterära texter i spanska som akademiskt ämne i Sverige under perioden 2000-2017 med fokus på genus. Hypotesen är att universitetet i sin egenskap av litteraturförmedlande institution gynnar konsekrerade verk av manliga författare, och att studenterna i hög grad låter sig orienteras av lärarnas urval. En undersökning av litteraturlistor från spanskan vid tre svenska universitet visar att andelen verk skrivna av kvinnor år 2000 var 23 %, medan den var 34 % år 2017. Trots en ökning fortsätter verken av manliga författare alltså att vara i majoritet, vilket bekräftar antagandet att universitetet ger företräde åt manliga författare. För att undersöka studenternas preferenser studerades vilka verk de valt att ägna sina kandidatuppsatser åt. En jämförelse mellan uppsatserna från 2000-2002 och 2017-2019 gav vid handen att andelen verk skrivna av kvinnor, som blivit föremål för uppsats, hade ökat från 41 % till 67 %. Slutsatsen är att sambandet mellan det institutionella urvalet och studenternas egna val av litterära texter är svagare än förväntat. Många studenter föredrar att fördjupa sig i verk skrivna av kvinnliga författare, möjligen som en följd av den genusmedvetenhet som blivit allmän i Sverige.
Bidragets titel på inmatningsspråkUt ur skuggan: Om urvalet av litteratur i spanskstudier på universitetet i Sverige ur genusperspektiv
Originalspråkspanska
Sidor (från-till)249-280
Antal sidor31
TidskriftTejuelo. Revista de didáctica de la lengua y la literatura
Utgåva33
DOI
StatusPublished - 2021 jan 18

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier

Nyckelord

  • kanon
  • genus
  • litteratur
  • utbildning

Citera det här