Seeing loss through land: On the emergence of disproportionate climate-related loss and damage in agrarian Cambodia

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

153 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Klimatet förändras på ett sätt som gör förlusterna mer påtagliga. Människor och platser i det globala syd vars ekonomier och försörjning på landsbygden är centrerade kring mark och naturresurser anses vara särskilt sårbara för klimatförändringar och förväntas uppleva oproportionerligt stora klimatrelaterade förluster. Bevisen för sådana oproportionerliga bördor och de orättvisor de leder till växer och får stor uppmärksamhet i internationella förhandlingar om klimatförändringar under paraplytermen "förlust och skada". Ändå kvarstår många osäkerheter och oenigheter om vad som utgör (oproportionerliga) klimatrelaterade förluster, för vem och hur de kan hanteras.
I den här avhandlingen ställer jag frågan hur klimatrelaterade förluster uppstår i agrara sammanhang och hur de kan karaktäriseras som oproportionerliga. Jag behandlar denna fråga i fem artiklar. Med hjälp av ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt och blandade metoder granskar jag kunskapen om oproportionalitet i förluster och skador, samt undersöker empiriskt klimatrelaterade förluster genom två fallstudier i Kambodja. Jag undersöker kritiskt hur oproportionerliga klimatrelaterade förluster konceptualiseras, analyseras empiriskt och upplevs; de processer som ligger till grund för klimatrelaterade förluster, med mark som analytisk utgångspunkt; och vilken roll representation av småskaliga jordbrukares intressen i visioner om klimatframtider spelar för uppkomsten av oproportionerliga klimatrelaterade förluster. Jag definierar klimatrelaterad förlust som förlust av möjligheten att dra nytta av värdefulla objekt eller fenomen till följd av klimat-relaterade och socioekonomiska faktorer, och hävdar att sådan förlust kan karakteriseras som oproportionerlig i förhållande till förmågan att påverka de förhållanden som orsakar den. Med hjälp av forskning om sårbarhetens politiska ekonomi och sociologi om klimatförändringar och förluster visar jag hur finansialisering spelar en avgörande roll för att påskynda förlusten av förmågan att dra nytta av marken för vissa, till förmån för andra. Resultaten i avhandlingen visar de maktladdade processer genom vilka klimatrelaterade förluster uppstår i agrara miljöer och hur dessa utvecklas genom förändringar i markrelationer.
I avhandlingen gör jag följande bidrag: i) tillhandahåller empiriska bevis på klimatrelaterade förluster i agrara sammanhang i Kambodja; ii) konceptualiserar oproportionerliga klimatrelaterade förluster som ett framväxande fenomen i skärningspunkten mellan tillgång och värde; iii) bidrar till teoretiseringar av klimatrelaterade förluster utanför ramen för sårbarhet; och (iv) föreslår ett perspektiv av relationell rättvisa för att stödja den transformativa potentialen hos klimatrelaterade förluster. Genom att göra detta engagerar jag mig kritiskt med kunskap i gränssnittet mellan vetenskap och politik och bidrar till en djupare förståelse av den roll som klimatrelaterad förlust spelar i vägar mot hållbarhet.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Handledare
  • Boyd, Emily, handledare
  • Scown, Murray, Biträdande handledare
  • Boda, Chad, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2024 juni 5
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8104-066-1
ISBN (elektroniskt)978-91-8104-067-8
StatusPublished - 2024 apr.

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2024-06-05
Time: 10:00
Place: Ostrom, Josefson, Biskopsgatan 5, Lund
External reviewer(s)
Name: Naess, Lars Otto
Title: Dr
Affiliation: Sussex University
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Klimatforskning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Seeing loss through land: On the emergence of disproportionate climate-related loss and damage in agrarian Cambodia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här