Shared space: utifrån bilisters perspektiv

Henriette Wallén Warner, Carl Johnsson, Aliaksei Laureshyn, Per Henriksson, Jan Andersson

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

Shared spaces är tänkta att inbjuda till ett levande stadsrum för alla samtidigt som trafiksäkerheten säkerställs genom att den traditionella uppdelningen mellan oskyddade och skyddade trafikanter tas bort. Tanken är att borttagandet av den traditionella uppdelningen ska skapa en viss osäkerhet som i sin tur ska bidra till större försiktighet. Syftet med detta projekt var därför att undersöka bilisters subjektiva upplevelse, hastighet och fordonsplacering på shared spaces. Syftet var vidare att undersöka effekten av yttre faktorer så som alternativ utformning och mängd gångtrafik. Resultaten visar att bilister föredrar den traditionella uppdelningen (i detta fall skapad genom utplacering av stora blomkrukor) med tydliga stråk för dem att färdas längs. Samtidigt bidrar stora blomkrukor till att de kör saktare och sprider ut sig över en mindre yta på torget. Slutligen kör bilister, oavsett utformning, saktare när det är många fotgängare på ytan. Utifrån bilisters perspektiv rekommenderar vi därför att gemensamhetsytor utformas med tydliga stråk för bilister att färdas längs. I dagsläget saknas dock kunskap om shared spaces utifrån cyklisters och elsparkförares perspektiv varför ytterligare forskning behövs för att säkerställa att shared spaces verkligen upplevs som ett inbjudande och trafiksäkert stadsrum för alla trafikantgrupper
Originalspråksvenska
FörlagVTI- Statens väg- och trafikforskningsinstitut
UppdragsgivareTrafikverket
Antal sidor37
StatusPublished - 2023 juni 1

Publikationsserier

NamnVTI rapport
Nr.1172
ISSN (tryckt)0347–6030

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Transportteknik och logistik

Citera det här