Situerad design för alla - till improvisationens lov

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

138 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Visionen Design för Alla kan berikas genom att inriktningen på genomtänkta statiska lösningar kompletteras med ett design-för-alla-tänkande också för det dynamiska och situationsbundna. Själva görandet i stunden öppnar för nya möjligheter genom att handlingspotentialen och därmed även tillgängligheten bestäms i själva aktiviteten.

Beskrivning och makt är nära förknippade med varandra, och en beskrivningsförskjutning ger följaktligen också en maktförskjutning. I detta fall sker förändringen åt den berörda människans håll och mot hennes möjligheter att improvisera och handla i nuet snarare än att vara tilldelad en färdig förutbestämd ”lösning”.

Uppsatsen baseras främst på arbete med datorspels-tillgänglighet i Spelhålan och med interaktiva upplevelsemiljöer i iFields. Den utgår praktiskt och teoretiskt från människan som en aktiv, kreativ och meningssökande varelse. ”Människan” ses genomgående i uppsatsen som människan med sin teknik. Som aktiv, kreativ och meningssökande kan hon dra fördel av en design inriktad inte bara på lösningar för alla utan också på rik handlingspotential. Med det förändrade synsättet blir tillgänglighet inte främst en utifrån fördefinierad egenskap utan en inifrån och i stunden egenupplevd. Den mest tillgängliga tekniken är den anpassningsvänliga och följsamma som kan kröka sig efter människan och erbjuda henne improvisationsmöjligheter och flow.

I den nisch av Design för Alla som denna uppsats lyfter fram är en uppdelning i människor med och utan funktionshinder knappast meningsfull. Det avgörande är vad människan kan och vill göra av det ”mellan” som finns mellan henne och omvärlden i själva situationen. Där brukar ”lika möjligheter” inte vara det samma som ”samma möjligheter”. Insatserna i Spelhålan syftade till att tillgängliggöra ett redan befintligt ”mellan”: det i vanliga kommersiella datorspel. Genom att tillföra ett stort antal styrlösningar ökade möjligheterna för nya målgrupper att delta i denna del av ungdomskulturen. Syftet med iFields är att skapa nya ”mellan” där familjer som har barn med funktionshinder kan mötas under andra betingelser än dem som råder i vardagen. I den icke-fysiska världen kan det vara lättare än i den fysiska att bygga på individuell handlingspotential, men överspridningseffekterna till den verkliga världen kan också vara betydande.

Beskrivningsförskjutningen har dynamiska effekter, inte bara på tekniksidan (där en aktiv teknik får en annan och starkare ställning) utan också på människosidan. En människa som vänjer sig vid att det i stunden finns möjligheter inom räckhåll och att hon klarar sig med hjälp av dessa präglas av sina erfarenheter till att också få andra förväntningar på att klara sig nästa gång. Förväntningarna gäller både henne själv och hennes mänskliga och tekniska omvärld.
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Certec - Rehabiliteringsteknik och Design
Handledare
  • Jönsson, Bodil, handledare
ISBN (tryckt)978-91-976894-2-7
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Citera det här