Skolpersonalens inställning till drogförebyggande arbete

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

93 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Med skolpersonalens kunskaper och inställningar som utgångspunkt har förutsättningarna
för drogpreventivt arbete inom grundskolan undersökts. För att uppnå en relativ
bredd har skolor av skiftande storlek och socioekonomiska upptagningsområden i olika
sydsvenska kommuner ingått i studien. Materialet bygger på intervjuer, enkäter och
fokusgrupper som kompletterats med litteraturstudier. Resultatet visar att även om
skolpersonalen instämmer i att skolan är en viktig arena för preventivt arbete så är
osäkerheten stor kring såväl den egna rollen i detta arbete, och den egna kunskapen
om droger, som om elevernas sociala förhållanden och attityder till droger. Denna diskrepans
mellan ambition och praktisk verklighet kan förstås när man skiljer på att betrakta
skolan som institution, dvs. idén om skolan, och som organisation, dvs. skolans
praktiska vardag. När den betraktas som en institution är förutsättningarna relativt
goda. Skolan når alla barn och här ges möjligheter till både kunskapsinhämtning och
träning av sociala färdigheter, samtidigt som skolan kan påverka elevernas identitetsutveckling
i en positiv riktning. Men när dessa möjligheter skall omvandlas i praktiken
måste även förutsättningarna på organisationsnivå beaktas.Variationen mellan vardagen
i olika skolor är mycket stor och därför varierar också förutsättningarna för ett drogförebyggande
arbete. Det är inte bara det drogpreventiva arbetet som har varierande förutsättningar,
utan samma variationer gäller för skolans kärnverksamhet. Detta är ytterligare
en del av dilemmat då en i sig väl fungerande skola har en preventiv verkan.
Originalspråksvenska
FörlagMobilisering mot narkotika
StatusPublished - 2006

Publikationsserier

NamnHur kan man minska nyrekrytering? (Rapport / Mobilisering mot narkotika ; 17)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Citera det här