Sohlberg och surdegen: sociala relationer på Kosta glasbruk 1820-1880

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

  1103 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Popular Abstract in Swedish
  I avhandlingens fokus står förhållandena på Kosta glasbruk under perioden 1820-1880. Glasbruket som grundades år 1742 är en av de många mindre svenska bruksbildningarna. Under hela undersökningsperioden måste glasbruket ses som förhållandevis litet med som mest ett 80-tal hushåll direkt knutna till glasbrukets industriproduktion. Glasbruket hade liksom flertalet svenska bruksbildningar en komplex ekonomi som omfattade såväl jordbruks- och skogs- som industriproduktion. Kosta glasbruk utvecklades, i likhet med övrig svensk glasindustri, under perioden från att ha producerat fönsterglas för en i huvudsak lokalt betonad marknad till att bli ett massproducerande glasbruk. Kostas produktion av bättre och ofta slipat småglas blev av allt större betydelse under perioden. Vid undersökningsperiodens slut hade Kosta övergått till att vara ett renodlat småglasbruk. Valet av Kosta glasbruk är medvetet såtillvida att vår gängse bild av de svenska bruksorterna utgår från förhållanden vid de stora mellansvenska järnbruken. Det är angeläget att nyansera denna bild genom att behandla de mindre och medelstora bruksbildningarna i södra Sverige. I avhandlingen har jag satt in utvecklingen på Kosta glasbruk i ett perspektiv där en viss samhällelig förändring var avgörande. Jag har utgått från att den övergripande processen under perioden 1820-1880 var förskjutningen av ekonomin i en kapitalistisk riktning. Det var förändringen av produktionsförhållandena som var den avgörande förändringen på Kosta. Denna utgångspunkt märks inte minst av de problemområden som lyfts fram. Syftet med undersökningen har huvudsakligen varit att undersöka relationerna mellan lönearbete och identitetsbildning under den tidiga industriella perioden. Detta i avsikt att försöka fånga in en förfacklig identitetsbildning. I denna diskussion har jag diskuterat hur de sociala relationerna inom bruksorten utvecklades under perioden. Denna inriktning på avhandlingen vill jag motivera med att detta skede är förhållandevis lite undersökt i såväl den äldre som den moderna svenska arbetshistoriska forskningen. Merparten av forskningen kring arbete och identitetsformering rör istället perioden från 1880-talet och framåt. Då denna forskning tar sitt avstamp i det industriella genombrottet har den då i mycket kommit att handla om facklig formering. Problemet är, som jag ser det, att förutsättningarna för denna identitetsformering eller etablering av en klassidentitet sällan diskuteras. Äldre tid behandlas mer som en referens och det hänvisas ofta till äldre traditionella och patriarkala förhållanden, utan att man närmare försöker tränga in bakom dessa begrepp för att se vilka dessa förhållanden var. Inom den arbetarhistoriska forskningen har det förts omfattande diskussioner kring begreppet patriarkalism. Begreppet har använts för att beskriva och analysera både den ideologi som legitimerade det förkapitalistiska samhällets utomekonomiska relationer och den sociala ordning som rådde vid olika typer av företag. Bruksorterna har i denna forskning kommit att framställas som mer präglade av patriarkala relationer än samhället i övrigt. Jag ställer mig kritisk till en sådan utgångspunkt och menar att det är möjligt att göra en annorlunda tolkning av de förhållanden som rådde på bruksorterna. I avhandlingen har jag därför diskuterat hur de sociala relationerna såg ut på Kosta glasbruk och i vilken mån de förhåller sig till diskussionen om patriarkalism. De resultat som avhandlingen har genererat anser jag kan sammanfattas under tre rubriker. För det första menar jag att min undersökning av arbetsprocessens förändring på Kosta kastar nytt ljus över hur dessa förändringar i praktiken genomfördes; för det andra menar jag att den diskussion som jag för kring begreppet patriarkalism i någon mån ger en ny bild av bruksorten; för det tredje vill jag lyfta fram hur de sociala identitetsmönstren förändrades i förhållande till det nya sättet att organisera arbetet.
  Bidragets översatta titel Social relations at Kosta glasswork 1820-1880
  Originalspråksvenska
  KvalifikationDoktor
  Tilldelande institution
  • Historia
  Handledare
  • Edgren, Lars, handledare
  Tilldelningsdatum1999 maj 29
  UtgivningsortGenarp
  Förlag
  StatusPublished - 1999

  Bibliografisk information

  Defence details

  Date: 1999-05-29
  Time: 10:15
  Place: N/A

  External reviewer(s)

  Name: Berglund, Bengt
  Title: Prof.
  Affiliation: [unknown]

  ---

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen för ”Sohlberg och surdegen: sociala relationer på Kosta glasbruk 1820-1880”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Citera det här