Statistical Modelling of Cell Cycle Dynamics Analysis and Interpretation of BrdUrd DNA FCM-Derived Data

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige idag och att kunna ge cancerpatienter en bättre behandling är därför av stort intresse. En del av detta arbete består av att förbättra förståelsen för hur en cellpopulation, eller då speciellt en cancertumör, växer. Ett medel för att öka kunskapen på området är att använda matematiska modeller.

Förmågan att kunna föröka sig är central för alla levande organismer. I såväl encelliga som flercelliga organismer är det de enskilda cellerna som växer, fördubblar mängden material i cellen, bl.a. kopiera's allt DNA, och sedan delar sig i två identiska dotterceller. Denna tillväxtproces's kalla's cellcykeln. Cellcykeln består av en antal olika faser. Den börjar med G1 fasen där cellen bl.a. förbereder sig för att DNA:t ska fördubbla's, vilket det gör i S fasen. Därefter följer G2 fasen under vilken cellen förbereder sig för mitosen. Mitosen är den sista fasen och det är här cellen delar sig i två dotterceller.

I denna avhandling använd's matematiska modeller för att beskriva hur cellerna framåtskrider genom cellcykeln. Framför allt är det S fasen som studerat's och tiden det tar för den enskilda cellen att fördubbla allt sitt DNA. De celler som huvudsakligen studerat's i detta arbete är bröstcancerceller av en typ som kalla's MCF-7. Det tar olika lång tid för olika celler att fördubbla sitt DNA, men väldigt lite är känt om hur stora de individuella skillnaderna inom cellpopulationen är. För att beskriva individuella variationer behöv's en vis's typ av matematisk modell, nämligen en så kallad stokastisk. I en stokastisk modell tillåt's alla individer bete sig olika men de följer något gemensamt mönster. Detta mönster kalla's fördelning och beskriv's med hjälp av sannolikheter. För att beskriva hur lång tid cellerna tar på sig i S fasen använd's följande tänkesätt. Med en vis's sannolikhet, säg 5%, kommer cellen att ta sig genom S fasen snabbare än en vis's tid. Denna tid kommer, inte helt oväntat, vara betydligt kortare än genomsnittstiden. Så kan vi tänka med samtliga tider. Men en vis's sannolikhet, t.ex. 50%, 75% eller 95%, kommer cellen genomföra S fasen snabbare än denna tid. Det finn's förstå's en minimitid som ingen cell kan vara snabbare än. Det finn's också en maximal tid och på denna tid kommer alla celler hinna fördubbla sitt DNA. Båda dessa tider är svåra att bestämma.

Med hjälp av mätningar som gjort's på celler odlade i laboratorium är det möjligt att bestämma just de tider som nämnt's ovan. Genom att koppla den ovan nämnda stokastiska modellen till mätdata få's att cellerna i snitt behöver 17 timmar på sig att fördubbla sitt DNA innehåll. Det är också möjligt att se att 11% tar mindre än 10 timmar på sig och 5% tar mer än 30 timmar på sig. Variation inom cellpopulationen är alltså relativt stor och den här avhandlingen är ett steg på vägen till att få ökad kunskap om just denna variation. Ännu intressantare kommer det blir när vi till fullo börjar förstå innebörden av den individuella variationen.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Matematisk statistik
Handledare
  • Rydén, Tobias, handledare
  • Holst, Ulla, handledare
  • Oredsson, Stina, handledare
  • Johansson, Maria C, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2007 apr. 13
ISBN (tryckt)978-91-628-7119-2
StatusPublished - 2007

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2007-04-13
Time: 10:15
Place: Centre for Mathematical Sciences, Sölvegatan 18, Lund,Room: MH:B

External reviewer(s)

Name: Nerman, Olle
Title: Professor
Affiliation: Göteborg University

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Statistical Modelling of Cell Cycle Dynamics Analysis and Interpretation of BrdUrd DNA FCM-Derived Data”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här