Stratified structural and epistemic aspects of the care manager's discretion: A theoretical approach to social work related to older people's potential relocation to a residential home

Bidragets översatta titel : Stratifierade strukturella och epistemiska aspekter av biståndshandläggarnas handlingsutrymme och resonemang—en teoretisk infallsvinkel på det sociala arbetet i samband med äldre personers eventuella flytt till ett särskilt boende

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Det övergripande syftet med artikeln är att med hjälp av en teoretisk utgångspunkt beskriva, analysera och försöka förstå varför biståndshandläggarna i sin dagliga yrkesutövning normaliserar en restriktiv hållning när äldre personer överväger en flytt till ett särskilt boende. Medan tidigare forskning i stor utsträckning har uppmärksammat på vilket sätt biståndshandläggarna tillämpar en restriktiv hållning, uppmärksammar den här artikeln omständigheter som möjliggör den. Fokus är på influenser från olika sociologiska nivåer, därigenom ‘stratifierade’, och från två aspekter av hur biståndshandläggarna går tillväga, där ‘strukturella aspekter’ avser val mellan tillåtna alternativ och ‘epistemiska aspekter’ ett praktiskt resonerande under betingelser av obestämdhet. Med denna kombination framträder ett flertal omständigheter som bidrar till den restriktiva hållningen. Därmed inkluderar den teoretiska modellen såväl nivåer som aspekter av biståndshandläggarnas handlingsutrymme och resonemang med formler som utgångspunkter på varje nivå, vilka i ett nästa steg relaterats till flervetenskapliga referenser för att ge praktiken perspektiv. Resultatet visar att den prioritet som ges den hembaserade omsorgen i motsats till omsorgen på särskilda boenden upprepas och bekräftas på varje nivå och dessutom i en växelverkan mellan strukturella och epistemiska aspekter.
Bidragets översatta titel Stratifierade strukturella och epistemiska aspekter av biståndshandläggarnas handlingsutrymme och resonemang—en teoretisk infallsvinkel på det sociala arbetet i samband med äldre personers eventuella flytt till ett särskilt boende
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)325-339
Antal sidor15
TidskriftEuropean Journal of Social Work
Volym18
Nummer3
Tidigt onlinedatum2014 juli 3
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Stratifierade strukturella och epistemiska aspekter av biståndshandläggarnas handlingsutrymme och resonemang—en teoretisk infallsvinkel på det sociala arbetet i samband med äldre personers eventuella flytt till ett särskilt boende: A theoretical approach to social work related to older people's potential relocation to a residential home”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här