Supply Chain Risk Management: en idégenerator för hantering av avbrottsrisker i flödeskedjor

Ulf Paulsson

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtPopulärvetenskap

119 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I denna publikation presenteras en idégenerator som är avsedd att användas när man letar efter nya alternativ för att hantera företagets avbrottsrisker. Det inledande skedet av sökandet brukar karaktäriseras som ”brainstorming” dvs. det gäller att hitta så många nya riskhanteringsalternativ som möjligt, gärna otraditionella sådana. Här kan idégeneratorn varit till stor hjälp. Den består av 22 olika riskhanteringsmetoder och 8 olika riskfaktorer. Tillsammans skapar detta 176 unika riskhanteringsalternativ. Alla är inte relevanta i det enskilda fallet men många är. Och av dessa är åtskilliga sådana som man inte tidigare funderat över.
Dagens moderna samhälle är ett i många avseenden sårbart samhälle till stor del uppbyggt kring försörjningskedjor (supply chains). I dessa hårt integrerade kedjor med ett flertal ofta globalt utspridda led flyter en ständig ström av fysiska varor, tjänster samt kombinationer av varor och tjänster. Ett avbrott i något av flödena kan lätt få stora negativa konsekvenser.
Det enskilda företagets (eller organisationens) försörjningskedja och dess omvärld är under ständig förändring, vilket påverkar dess riskbild. Att helt undvika att drabbas av avbrott och störningar kan vara svårt och är kanske inte ens önskvärt, med tanke på de höga kostnader för riskhantering som detta förmodligen skulle kräva. Däremot är det viktigt att man inte drabbas onödigt hårt, eftersom det ju innebär ett slöseri med resurser. I konkurrensutsatta verksamheter är det extra viktigt att man inte drabbas värre än konkurrenterna: helst ska man påverkas mindre. Effektiv riskhantering kan här utgöra en viktig konkurrensfördel.


Originalspråksvenska
Kort beskrivningTidigare bokkapitel i numera nedlagd bok
UtgivningsformatPDF
Antal sidor15
StatusPublished - 2017 maj 12

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Citera det här