Svenska skolledares arbetsmiljö och hälsa: En lägesbeskrivning med förslag på vägar till förbättringar av arbetsmiljön.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

I denna AMM-rapport presenteras åtgärdsförslag som syftar till att förbättra skolledares arbetsmiljö.

Rapporten är en del av forskningsprojektet ”Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential” som finansierats av AFA Försäkring (dnr 170094). Åtgärdsförslagen har samlats in med hjälp av enkäter, gruppintervjuer och workshoppar som analyserats och sammanställts.

Den problembild som skolledarna själva tecknar i enkäter, gruppintervjuer och workshoppar påvisar arbetsplatsnära problem och problem som sträcker sig över flera nivåer i skolans styrkedja. Problemen är ibland ett resultat av utbildningsystemets utformning och drift. Komplexiteten speglas i en stor mängd förbättringsförslag som relaterar till sex övergripande problemområden; Rollkrav och rollkonflikter, Stöd i organisationen, Resurser och resursfördelning, Fortbildning och handledning, Rektor som medarbetare, och Åtgärder som rektorerna själva kan göra.

Även om alla förslag inte passar överallt eller behövs överallt, bedömer vi att de föreslagna åtgärderna kan användas till att främja skolledares hälsa och förbättra deras förutsättningar att verka i sin ledarroll, vilket i sin tur kan gynna anställda och elever. Förhoppningsvis kan de åtgärdsförslag som lyfts fram i denna rapport tjäna som inspiration och utgöra ett diskussionsunderlag för arbetsgivare, rektorer och biträdande rektorer och därmed hjälpa till att balansera olika förväntningar och intressen med syftet att gemensamt arbeta fram en god arbetsmiljöpraxis.
Originalspråksvenska
FörlagArbets- och miljömedicin Syd
Antal sidor44
StatusPublished - 2021 mars 30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Psykologi

Citera det här