Syd bygger för framtidens äldre

Britt Östlund, Elisabeth Dalholm Hornyánszky, Hajnalka Bodnar

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

Syftet med projektet Skåne bygger för framtidens äldre har varit att ta fram ett underlag för den regionala planeringen av trygghetsbostäder i södra Sverige. Vad innebär sådan planering i 2010-talet? Vilka förändringar tar man hänsyn till i planerna? Vari består nytänkandet? Bakgrunden är den riktning som pekades ut av Äldreboendedelegationen (SOU 2007) om behovet av att skapa ett varierat utbud av bostäder som tar hänsyn till äldres individuella behov av social gemenskap och trygghet. Projektet har i linje med de nya aspekter som lyfts fram av Äldreboendedelegationen inte fokuserat sjuka äldre människor i behov av vård på särskilda boenden eller korttidsvård, utan på dem som upplever en ökad otrygghet och som funderar på sin framtida bostadssituation. Till bakgrunden hör också det nätverk som Länsstyrelsen i Skåne initierade för ett ökat bostadsbyggande genom att bättre förstå den långsiktiga befolkningsutvecklingen bortom enstaka ”demografiska pucklar”, bygga bostäder som attraherar äldre medborgare och öka medborgarinflytandet. Detta nätverk består av näringsliv och regionala aktörer och kallas här Skåne bygger nätverket.
Med utgångspunkt från ett urval av kommunala planförslag och två nätverk bestående av kommuner och äldre medborgare kom projektet snabbt att mobiliseras kring huvudfrågorna om hur man skapar livsinnehåll och delaktighet i samband med planeringen av äldrebostäder. Nätverk Syd består av femton kommuner i Blekinge, Skåne och Småland. Detta är alltså de aktörer som äger resurser och har politiskt ansvar för den lokala bostadsplaneringen. Referensgrupp Syd består av 24 äldre medborgare som på olika sätt försökt bilda opinion eller på annat sätt är engagerade i bostadsplaneringen. Kommunerna gav uttryck för behovet av nya sätt att se på bostadsplaneringen och åldrandet i vår tid, metoder för att ta reda på äldre människors krav och behov, involvera dem i bostadsplaneringen och att tydligare definiera kommunens roll och ansvar gentemot de äldre medborgarna och samarbete med andra aktörer som är involverade i bostadsplaneringen. Referensgrupp Syd gav uttryck för behovet av att på ett bättre sätt än idag kunna påverka bostadsplaneringen och få stöd när man själv tar initiativ och organiserar sig för att bilda opinion eller starta egna boendekollektiv. Båda nätverken har arbetat var för sig under hösten 2011 och våren 2012 och i en gemensam framtidsverkstad i mars 2012.
Parallellt med detta har tillgängliga forskningsresultat om livsinnehåll och delaktighet i bostadsplanering studerats av forskarna vid Lunds universitet och bidragit till slutsatserna som presenteras i denna rapport. Därtill har artiklar och insändare i dagspressen i södra Sverige kartlagts gällande perioden 2005-2011. Syftet har varit att få en uppfattning om i vilken utsträckning det finns en äldre opinion för trygghetsbostäder.
Resultaten visar på behovet av en fördjupad demokrati och konsekvens när det gäller planeringen av bostäder för äldre medborgare. En växande äldrebefolkning, särskilt i den tredje åldern som svarar mot de behov trygghetsbostäderna avser, ställer krav på förändrade och mer dynamiska synsätt på åldrandet och på medborgarskapet i välfärdsstaten. Upplåtelseformerna måste anpassas till olika livsmönster och livsstilar, så att människor får ett reellt val att flytta ”till” inte bara ”från” något. När det gäller den fysiska tillgängligheten finns både en omfattande kunskap och en konsensus om att befintliga rekommendationer ska följas men utvecklingen hindras av bristen på sanktioner och effektiviteten i samarbetet mellan aktörer. Kommunerna bör ge äldre medborgare större möjligheter till samråd i planeringen, stöd för egna initiativ och ett medborgarskap i det lokala och sociala sammanhanget. En uppsättning slutsatser har prövats retrospektivt i Nätverk Syd, i Referensgrupp Syd och i Skåne bygger nätverket vilket ger en antydan om potentialen för att åstadkomma önskvärda förändringar.
Originalspråksvenska
FörlagLund University Department Design Sciences and Swedish Handicap Institute
Antal sidor33
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Citera det här