The G-protein coupled receptor CMKLR1/ChemR23: Studies on gene regulation, receptor ligand activation, and HIV/SIV co-receptor function

Ulrika Mårtensson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

567 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
För att en organism ska fungera är det nödvändigt att alla de celler som bygger upp organismen kommunicerar med varandra. Denna kommunikation sker genom att speciella proteiner på cellens yta, s.k. receptorer, tar emot signaler från andra celler.

G-proteinkopplade receptorer (GPCR) är den vanligaste typen av receptorer. Då en signalmolekyl binder till en GPCR ändrar den form vilket medför att den kan binda ett G-protein på insidan av cellmembranet. G-proteinet förmedlar signalen vidare till

effektorproteiner inne i cellen och ett cellsvar uppkommer. GPCRs medverkar i de flesta fysiologiska funktioner som t.ex. immunförsvar eller uppfattning av ljus och lukt. GPCRs är involverade i många sjukdomar t.ex. HIV/AIDS där viruset använder sig av G-proteinkopplade receptorer för att ta sig in i kroppens immunförsvarsceller. Av de närmare 800 GPCRs som finns i vår kropp är dock cirka 160 fortfarande okända, dvs man vet ej deras funktion i kroppen eller signalmolekylerna som aktiverar dem.

Vi har fokuserat på en GPCR som kallas CMKLR1/ChemR23. Receptorn är strukturellt lik andra receptorer involverade i immunförsvaret. CMKLR1/ChemR23 uttrycks bl.a. i ben, brosk och i immunförsvarsceller men dess fysiologiska roll i kroppen är nästan helt okänd. I sjukdomssammanhang har CMKLR1/ChemR23 visat sig ha betydelse vid HIV-infektion där viruset binder till receptorn för att sedan ta sig in i kroppens immunförsvarsceller. Signalmolekylen som aktiverar CMKLR1/ChemR23 har under större delen av mitt avhandlingsarbete varit okänd men nyligen identifierades molekylen, "TIG2" eller "chemerin", i inflammatoriska vätskor och i blodfiltrat. TIG2/chemerin är liksom dess receptor aktiv i inflammatoriska processer och verkar också ha en funktion i benbildning.

I syfte att öka kunskapen om denna länge okända receptor har vi studerat CMKLR1/ChemR23 i mus och människa. Med hjälp av molekylärbiologiska metoder har vi kartlagt hur receptorgenen i mus ser ut i jämförelse med människa. Receptorgenen i mus kan se ut på två olika sätt och systemet som reglerar receptorns bildning kan också se ut på två olika sätt beroende på i vilken cell receptorn bildas.

I en studie av hur signalmolekylen TIG2/chemerin interagerar med CMKLR1/ChemR23 kan vi visa att mus TIG2/chemerin aktiverar musreceptorn i lägre grad än i människa.

Vi kan visa att HIV-1, HIV-2 och SIV (motsvarigheten till HIV i apa) binder CMKLR1/ChemR23 för att sedan infektera människans immunförsvarsceller. Av ett antal olika testade HIV-1 stammar är det endast två stammar som använder CMKLR1/ChemR23 för infektion. Flera HIV-1 isolat som använder den etablerade receptorn CCR3 kan utnyttja CMKLR1/ChemR23. HIV-2 och SIV använder CMKLR1/ChemR23 mer generellt. Vi har kunnat konstatera att vid infektion binder de olika virustyperna olika extracellulära receptorregioner.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Drug Target Discovery
Handledare
  • Olde, Björn, handledare
Tilldelningsdatum2005 apr 2
Förlag
Tryckta ISBN91-85439-24-x
StatusPublished - 2005

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2005-04-02
Time: 09:15
Place: BioMedical Center (BMC), Segerfalksalen, Sölvegatan 17, Lund

External reviewer(s)

Name: Melhus, Håkan
Title: Professor
Affiliation: Department of Medical Sciences, Uppsala University, Sweden

---


<div class="article_info">Ulrika E. A. Mårtensson, Christer Owman and Björn Olde. <span class="article_issue_date">2004</span>. <a href="javascript:downloadFile(544461)" class="article_link">Genomic organization and promoter analysis of the gene encoding the mouse chemoattractant-like receptor, CMKLR1.</a> <span class="journal_series_title">Gene</span>, <span class="journal_volume">vol 328</span> <span class="journal_pages">pp 167-176</span>. <span class="journal_distributor">Elsevier</span></div>
<div class="article_info">Ulrika E. A. Mårtensson, Jesper Bristulf, Christer Owman and Björn Olde. <span class="article_issue_date"></span>. <a href="javascript:downloadFile(544462)" class="article_link">The mouse chemerin receptor gene, mcmklr1, utilizes alternative promoters for transcription and is regulated by all-trans retinoic acid.</a> <span class="journal_series_title">Gene</span>, <span class="journal_distributor">Elsevier</span> (inpress)</div>
<div class="article_info">Ulrika E. A. Mårtensson, Knut Kotarsky, Niclas E. Nilsson, Christer Owman and Björn Olde. <span class="article_issue_date"></span>. <span class="article_title">C-terminal domains of the TIG2/chemerin ligand, required for activation of its receptor CMKLR1/ChemR23, differ in mouse and human.</span> (manuscript)</div>
<div class="article_info">Ulrika E. A. Mårtensson, Eva-Maria Fenyö, Björn Olde and Christer Owman. <span class="article_issue_date"></span>. <span class="article_title">Characterization of the human chemerin receptor ChemR23/CMKLR1 as co-receptor for human and simian immunodeficiency virus infection, and identification of virus-binding receptor domains.</span> (manuscript)</div>

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmakologi och toxikologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”The G-protein coupled receptor CMKLR1/ChemR23: Studies on gene regulation, receptor ligand activation, and HIV/SIV co-receptor function”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här