Den rationella inbrottstjuven? En studie om rationalitet och rationellt handlande i brott

Lottie Wahlin

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract
Studien behandlar temat rationalitet och bostadsinbrott. Ett syfte har varit att undersöka rationalitet och rationellt handlande. Rationalitetsbegreppet är komplext och diskuteras och definieras olika i litteraturen. Den teoretiska referensramen har utgjorts av rationalitetsteorier, främst de s.k. Rational Choice-teorierna. Den grundläggande betydelse som rationalitet fått i detta arbete är ett avsiktligt handlande mot ett definierat mål. Aktören förväntas att överväga olika alternativ och sedan välja det bästa i förhållande till målet. Syftet har också varit att undersöka rationella komponenter i inbrottstjuvars agerande vid brott. Det empiriska materialet består av ett antal etnografiska studier och ett eget intervjumaterial med ett mindre antal inbrottstjuvar. Ett bostadsinbrott betraktas inte som enda handling, utan snarare som en serie handlingar. En indelning av brottet i olika steg har gjorts. Varje steg innehåller sedan ett antal moment. Dessa har studerats och analyserats utifrån ett rationalitetsperspektiv. Analyserna och tolkningarna av materialet visar en bild av ett situationellt rationellt handlande, som även är kulturellt kontextbundet. Ett ytterligare syfte har varit att se huruvida rationalitetsperspektivet är fruktbart för att studera brottsliga handlingar. Studien stödjer perspektivets användbarhet förutsatt en utvidgad definition av rationalitetsbegreppet och ett hänsynstagande till det kulturella sammanhanget.
Bidragets titel på inmatningsspråkThe Rational Burglar?: A study of rationality and rational behaviour in crime
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Sociologi
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1999 okt 5
Förlag
Tryckta ISBN91-89078-85-3
StatusPublished - 1999

Bibliografisk information

Defence details
Date: 1999-10-05
Time: 10:15
Place: Carolinasalen, Lund
External reviewer(s)
Name: Lindgren, Sven-Åke
Title: [unknown]
Affiliation: [unknown]
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Nyckelord

  • Sociologi
  • Kriminologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Den rationella inbrottstjuven? En studie om rationalitet och rationellt handlande i brott”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här