The Social Contingency of Law: Studies of Social Control during Foreclosure in Sweden

Bidragets översatta titel : Rättens Sociala Betingelse: Studier av Social Kontroll och Tvångsförsäljning i Sverige

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

414 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Denna avhandling undersöker empiriskt hur rätten och andra mekanismer för social kontroll under tvångsförsäljning i Sverige är betingade av skillnader i social status. Avhandlingen vilar på den amerikanske sociologen Donald Blacks teori om social kontroll för att förklara denna sociala betingelse. Enligt Black är det möjligt att förklara variationer i olika mekanismer för social kontroll med variationer i den sociala strukturen gällande exempelvis skillnader i ekonomiskt välstånd och relationellt avstånd mellan intressenterna.

Avhandlingen består av en kappa och fyra artiklar. Artikel 1 använder mikrodata från Kronofogden gällande tvångsförsäljningar och från SCB gällande gäldenärerna för att undersöka hur gäldenärernas socioekonomiska status har förändrats från 2000 till 2014. Artikel 2 och 3 använder samma typ av data för att undersöka olika aspekter av rättens beteende under tvångsförsäljning. Artikel 2 undersöker hur relationellt avstånd mellan långivaren och låntagaren förhåller sig till rättens kvantitet. Artikel 3 undersöker förhållandet mellan låntagarnas socioekonomiska status och rättens kompensatoriska förmåga. Artikel 4 använder expertintervjuer med handläggare och chefer vid svenska bolånebankers inkassofunktioner för att undersöka förhållandet mellan hur bankerna organiserar och bedriver inkassoverksamhet riktad mot bolåntagare som slutat betala och hur mycket förhandlingar som sker. Resultaten i artikel 2–4 tyder på att mekanismer för social kontroll under tvångsförsäljning i Sverige är betingade på skillnader i social status mellan långivaren och låntagaren.

Avhandlingen bidrar huvudsakligen med empiriska bevis för att rätten och andra mekanismer för social kontroll är socialt betingade. Detta är relevant för den grundläggande rättssociologiska debatten gällande förhållandet mellan institutionerna för utövandet av lag och social kontroll, å ena sidan, och hur sociala relationer och beteenden organiseras, å andra sidan. Specifikt bidrar avhandlingen med empiriska tillämpningar av Donald Blacks teorier med register- och intervjudata samt med en oberoende teori om förhandlingar under tvångsförsäljning som är inspirerad av Blacks teoretiska ramverk. Avhandlingens bidrag är även att stimulera pågående diskussioner inom rättssociologin gällande möjligheterna till positivistisk och kritisk kunskap om rättsliga fenomen genom att visa på hur Black är relevant för empiriska studier av social kontroll och för vår förståelse av rättens sociala betingelse. Avslutningsvis diskuteras relevansen av rättens sociala betingelse för Kronofogdens verksamhet.
Bidragets översatta titel Rättens Sociala Betingelse: Studier av Social Kontroll och Tvångsförsäljning i Sverige
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Handledare
  • Svensson, Måns, handledare
  • Lindquist, Matthew, handledare, Extern person
Sponsorer för avhandling
Tilldelningsdatum2021 dec. 3
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8039-061-3
ISBN (elektroniskt)978-91-8039-062-0
StatusPublished - 2021

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2021-12-03
Time: 13:00
Place: School of Social Work auditorium, Allhelgona kyrkogata 8, Lund
External reviewer(s)
Name: Larsson, Bengt
Title: Professor
Affiliation: University of Gothenburg
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Rättens Sociala Betingelse: Studier av Social Kontroll och Tvångsförsäljning i Sverige”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här