Timing Diagnostics and Coherent Harmonics from a test-FEL

Nino Cutic

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

179 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
I denna avhandling ges en introduktion till fyra artiklar där resul-
tat från och delar av en frielektron-laser (FEL) beskrivs. Denna typ
av laser skiljer sig från de konventionella lasrar de flesta av oss har
träffat på, t.ex. i form av en laserpekare. Den första märkbara skill-
naden är att frielektron-lasrar är stora, ofta flera hundra meter långa.
De kräver en accelerator och långa magnetstrukturer, s.k. undula-
torer, för att fungera. Istället för att använda material som kristaller,
halvledare, gaser eller plasma, använder de istället fria obundna elek-
troner. Högenergetiska elektroner från acceleratorn förlorar lite en-
ergi och alstrar ljus i undulatorerna.
Den FEL som presenteras här är ca 60 m lång. Syftet med anläg-
gningen är att studera produktion av ljus med korta våglängder och
variabel polarisation. Polarisation är en viktig egenskap hos ljus med
många tillämpningar inom vetenskap och teknik. Genom att använda
den existerande acceleratorn på MAX-lab, en konventionell laser och
två undulatorer, manipuleras elektronerna att alstra ljus med godtyck-
lig polarisation och kortare våglängd än den konventionella laser som
används för att starta processen. Växelverkan mellan elektronerna
och ljus från den konventionella lasern förbättrar kvaliteten på ljuset
från FELen. Metoden att starta frielektronlasern med en konven-
tionell laser kallas seeding (sådd).
För att detta ska fungera måste man träffa elektronpulsen med en
laserpuls i både tid och rum. Att överlappa dem rumsligt är inte så ut-
manande, men överlapp tidsmässigt kan vara det. Elektronpulsen är
ungefär en tredjedels millimeter lång och laserpulsen ungefär en tion-
dels, och båda färdas med ljusets hastighet. Elektro-optisk laserteknik
användes för att kontrollera och mäta det tidsmässiga överlappet
mellan elektroner och laserpuls. Tekniken användes också för att,
via återkoppling av laserns fördröjning, säkerställa överlapp för varje
skott. Detta ger en klar förbättring av anläggningen till en mycket liten
kostnad.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • MAX IV-laboratoriet
Handledare
  • Werin, Sverker, handledare
Tilldelningsdatum2011 maj 13
Förlag
Tryckta ISBN978-91-7473-106-4
StatusPublished - 2011

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2011-05-13
Time: 10:15
Place: Fysikum B

External reviewer(s)

Name: McNeil, Brian
Title: Dr
Affiliation: Department of Physics, SUPA, University of Strathclyde, Glasgow, UK

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Timing Diagnostics and Coherent Harmonics from a test-FEL”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här