Utvärdering av röjningsinsatser på fågelskär inom projektet LIFE Vänern. En utvärdering utförd på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands och Västra Götalands län som en del av projektet LIFE Vänern, med ekonomiskt bidrag från EU:s finansiella fond LIFE.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

Under åren 2014-2018 röjdes över 200 fågelskär inom Natura2000-områden i Vänern. Röjningarna genomfördes inom projektet LIFE Vänern. Syftet med röjningarna var att förhindra igenväxning av skär som är attraktiva häckningsplatser för fåglar i Vänern. Denna rapport utvärderar korttidsutvecklingen av antalet häckande fåglar på de röjda skären i jämförelse med skär som ej röjdes inom LIFE-projektet och med alla Vänerns fågelskär. Vi har analyserat fågelförekomsten på en mängd olika sätt, men hittade få tecken på att antalet fåglar skulle ha ökat på de röjda skären efter de genomförda röjningarna. Vi har inte heller funnit några övergripande resultat som visar på att korttidsutvecklingen av fågelfaunan på röjda skär skulle vara mer positiv än den på ej röjda skär.
Vid en första anblick kan dessa resultat verka nedslående. I planerna inför röjningsinsatserna pratas om återskapande av attraktiva häckningsplatser på skären och om att förbättra förutsättningarna för totalt minst 1700 häckande par av sju utvalda målarter. Det vi funnit är snarare att skären i bästa fall förefaller vara lika attraktiva som häckningsplatser som de var strax före röjningarna. Vår tolkning av resultaten är därför att röjningarna ska ses som underhåll av attraktiva häckningsplatser, snarare än som återskapande av sådana. Vår tolkning är också att röjningarna hjälpt till att bibehålla de goda numerär av häckande fåglar som fanns på de aktuella skären redan före röjningarna. Genom röjningarna har igenväxningsprocessen på skären hejdats för stunden och därmed bör skären kunna vara attraktiva för häckande fåglar även under en period framåt i tiden. Därmed bör också eventuella minskningar av fågelantalen pga. igenväxning ha skjutits på framtiden. Detta är något som är av minst lika stort värde som omedelbara ökningar av fågelantalen på röjda skär.
Fortsatt inventering av fåglar på Vänerns fågelskär behövs för att svara på frågor om långtidsutvecklingen i stort och för att följa upp eventuella långtidseffekter av de röjningar som genomförts inom LIFE Vänern. Denna uppföljning behöver genomföras både på skär som röjts inom LIFE Vänern och på övriga fågelskär. En rimlig målsättning för den framtida skötseln av Vänerns fågelskär, för att kunna bibehålla de fågelantal som finns på skären idag, är att se till att ytan och antalet öppna skär med endast lågvuxen vegetation, hålls på ungefär samma nivå som idag. Detta kan innebära att det kommer att krävas upprepade röjningar även i framtiden. Röjning är dock resurskrävande och på flera sätt en besvärlig metod för att hålla skären öppna. Om Vänerns vattennivå tilläts variera på ett mer naturligt sätt, skulle skären sannolikt hållas öppna på ett mer naturligt sätt. Detta skulle också bidra till en mer naturlig dynamik när det gäller tillgängliga häckningsskär. Rimligen vore detta det långsiktigt mest hållbara sättet att bibehålla ett rikt fågelliv i Vänern.
Originalspråksvenska
FörlagLänsstyrelsen i Värmlands län
Antal sidor31
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi

Citera det här