Utvecklad riskhantering för samhällsviktiga verksamheter avseende översvämningsrisker

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

237 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Konsekvenser till följd av stora översvämningar och andra geografiskt utbredda händelser är ett återkommande fenomen världen över. Befolkningstäta områden med sammanflätade nätverk av kritiska infrastrukturer och samhällsviktiga verksamheter tillhör de mest drabbade. De komplexa beroendena mellan olika former av samhällsviktiga verksamheter kan leda till kaskadeffekter, där
konsekvenserna utifrån exempelvis en översvämning kan sprida sig i flera led och ge lokala, regionala, nationella och till och med globala konsekvenser. För att kunna genomföra ett mer strukturerat och anpassat säkerhetsarbete inom området samhällsviktig verksamhet behöver olika verktyg och metoder kontinuerligt utvecklas. Detta uppdrag är relaterat till dessa utmaningar. Utifrån befintlig forskning samt lokala, regionala och internationella analyser och
policyarbeten, har en metodik för att kartlägga, analysera och visualisera direkta och indirekta konsekvenser vid störningar i samhällsviktig verksamhet utvecklats. Metoden har i huvudsak framställts utifrån ett översvämningsscenario med anknytning till översvämningsdirektivets arbetsprocess, men anses vara applicerbar även för andra typer av scenario och
krishanteringsorienterade arbetsprocesser. Ett ytterligare mål med projektet har varit att presentera ett underlag för viktning/värdering av konsekvenser på samhällsnivå som prioriteringsunderlag för förebyggande åtgärder. I uppdraget har detta mål i huvudsakligen utgått från ansatser och metoder från forsknings- och myndighetsbaserade arbeten. Några av studiens resultat visar på att vissa viktningsansatser fungerar, men endast i specifika sammanhang. Andra
visar på svårigheter med att ta fram generella förutsättningar för viktning/värdering av konsekvenser på samhällsnivå. Resultatet av detta uppdrag i form av föreliggande rapport ska förhoppningsvis bidra till en utvecklad risk- och kontinuitetshantering för samhällsviktiga verksamheter i översvämningsdrabbade områden för att kunna vidta hållbara och klimatanpassade åtgärder.
Originalspråksvenska
UtgivningsortLunds Universitet
FörlagMyndigheten för samhällsskydd och beredskap
Antal sidor75
ISBN (elektroniskt)978-91-7383-919-8
StatusPublished - 2019

Publikationsserier

Namn
FörlagMSB
Nr.MSB1352 - 03 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Kulturgeografi

Fria nyckelord

 • Riskhantering
 • Samhällsviktig verksamhet
 • Geografiska informationssystem
 • Översvämningar
 • Översvämningsdirektivet
 • Kontinuitetshantering
 • Kaskadeffekter
 • Visualisering
 • Risk
 • Sårbarhet
 • Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
 • Metodutveckling
 • Riskförebyggande
 • Konsekvenser
 • Värdering

Citera det här