Your Cradle Is Green : The Islamic Foundation and the Call to Islam in Children's Literature

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Denna studie avhandlar den internationellt välkända Brittisk-muslimska organisationen Islamic Foundation och dess nyförståelse och tillämpning av da‘wa, d.v.s. ’kallet’ eller ’inbjudan’ till islam. Da‘wa är en ungefärlig motsvarighet till de kristna missions- eller evangeliseringsbegreppen. Avhandlingen ägnar särskild uppmärksamhet åt organisationens förlagsverksamhet, och i synnerhet dess utgivning av s.k. islamisk barnlitteratur. För att analysera detta nytänkande av da‘wa i den senmoderna muslimska minoritetskontexten utgår studien från ett genealogiskt, diskursanalytiskt perspektiv, som detta utvecklats i filosofisk och sociologisk teoribildning.

Som bakgrund utforskar avhandlingen da‘wa praktikernas diskursiva historia och undersöker därmed i synnerhet maktaspekter. Vem har begagnat sig av da‘wa vokabulär och för vilka syften? I vilken omfattning avspeglar perioder av intensiv da‘wa övergripande sociala eller politiska förändringsprocesser? Hur skall vi begripa den tystnad som tycks råda om da‘wa under andra perioder? Avhandlingen driver tesen att en ny diskursiv da‘wa ordning har uppstått i moderniteten, vilken framförallt definierats av en Sunnitisk väckelserörelse.

Avhandlingen beskriver vidare de brittisk-muslimska gruppernas formering, kärnfrågor och debatter. Den visar hur Islamic Foundation har utformat sina verksamheter i en växelverkan mellan da‘wa diskursens ordning och migrationens och postkolonialitetens erfarenheter. Organisationen bedriver ett antal verksamheter som skärskådas i studien. Bland dessa kan man nämna tvärkonfessionell liksom intern muslimsk dialog. Den bedriver vidare högskoleutbildning och forskning om s.k. islamisk ekonomi, samt ger informationskurser om islam och kulturell pluralism. Framförallt har emellertid organisationen ägnat sig åt bokutgivning, vars profil och tendenser utforskas i avhandlingen.

Utifrån dessa sammanhang försöker avhandlingen skapa förståelse för dynamiken bakom organisationens utgivning av barnlitteratur, samt dennas karaktär. I centrum står en detaljerad analys av böckernas texter såväl som paratexter, med avseende på deras instruktioner om islam, deras pedagogisk-narrativa berättelser samt deras bilder. Särskild uppmärksamhet ägnas tendenserna till kulturell kreolisering: de implicit subversiva försöken att finna nya kulturella uttryck (énonciations).

Det visar sig att de referenser som ordnar och auktoriserar barnlitteraturen i lika hög grad hänvisar till Islamiska litterära traditioner som aktuella socio-kulturella syften och konventioner. Islamic Foundation förhandlar således en islamisk väckelseambition med den brittisk-globala kulturens estetiska och pedagogiska modeller. De tidiga barnböckerna uppehöll sig tematiskt framförallt vid interna och traditionella syften, såsom muslimsk tro, rit och sakral historia. På senare tid har emellertid litteraturen kommit att uppvisa ett ökande självförtroende i gestaltningen av samtidens Storbritannien, likväl med islamiska påbud och ideal som en utgångspunkt. Idag kombinerar Islamic Foundations barnböcker en utpräglat öppen kulturell identitet med tendenser till sluten och defensiv betoning av islamisk särart.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2003 nov. 14
Förlag
ISBN (tryckt)91-22-02046-2
StatusPublished - 2003

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2003-11-14
Time: 10:15
Place: Kulturens auditorium

External reviewer(s)

Name: Waardenburg, Jacques
Title: Professor
Affiliation: Lausanne

---
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: History and Anthropology of Religions (015017025), Islamology (015017031)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionshistoria

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Your Cradle Is Green : The Islamic Foundation and the Call to Islam in Children's Literature”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här