Yttrande för remissen: Genomförandet av minimilönedirektivet (SOU 2023:36)

Forskningsoutput: Övriga bidragRemissyttrande

272 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet instämmer i huvudsak i utredningens slutsatser, men anser att regeringen i samarbete med arbetsmarknadens parter bör överväga åtgärder om kollektivavtalens täckningsgrad skulle börja sjunka och långt innan den kommer ned på tröskelvärdet 80%. Den svenska arbetsmarknadsmodellen vilar, förutom på en hög kollektivavtalstäckning, också på en hög organisationsgrad hos både arbetsgivare och anställda. Därför kan det bli aktuellt med åtgärder som bidrar till att förhindra ett fortsatt fall av den fackliga organisationsgraden. En annan utveckling som på sikt tenderar underminera den svenska modellen är den växande arbetslivskriminaliteten. Det gör det angeläget med ökad kontroll i samband med offentliga upphandlingar. Utredningen utmynnar i slutsatsen att Sverige inte behöver vidta några åtgärder med anledning av minimilönedirektivet, förutom att säkerställa att nödvändiga uppgifter samlas in för att övervaka minimilöneskyddet angående minimilöner och kollektivavtalstäckning (artikel 10 i direktivet). Utredningen föreslår att detta uppdras åt Medlingsinstitutet som redan ansvarar för den officiella lönestatistiken och som på basis av denna planerar att utveckla beräkningarna av kollektivavtalens täckningsgrad och därvid inkludera fler variabler än vad som idag är fallet. Förslagsvis bör en av dessa variabler vara uppdelningen på arbetare och tjänstemän (inte upptagen i minimilönedirektivet).
Originalspråksvenska
Kort beskrivningYttrande från samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet angående remiss för SOU 2023:36
FörlagArbetsmarknadsdepartementet
Antal sidor12
UtgivningsortStockholm
StatusPublished - 2023 okt. 13

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Sociologi

Fria nyckelord

 • minimilön
 • minimilönedirektivet
 • kollektivavtal
 • organisationsgrad
 • fackförbund
 • arbetsgivare
 • remiss
 • täckningsgrad
 • svenska modellen
 • partsmodellen
 • partsreglering
 • SOU 2023:36
 • arbetstagare
 • arbetsvillkor
 • anställningsvillkor
 • allmängiltigförklaring
 • EU
 • Sociologi
 • Svenskt Näringsliv
 • arbetsgivarorganisation
 • fackföreningsavgift

Citera det här