"Källmaterialet förstördes"

Publicerad 30 januari 2009 0.40 Uppdaterad 30 januari 2009 17.45

Aktuella frågor.
Försvarshögskolan förstörde källmaterialet till den kritiserade rapporten om radikal islamism på Rosengård. Därmed omöjliggörs en kritisk granskning av rapportens slutsatser. Det skriver tre forskare vid Lunds universitet – Leif Stenberg och Anders Ackfeldt vid Centrum för Mellanösternstudier, samt Dan-Erik Andersson vid Mänskliga rättighetsstudier.

Kunskapen om islam och muslimer i Malmö är begränsad. Detta gäller frågor om vilka tolkningstraditioner som dominerar, vad som sägs i fredagspredikningar, vilken islam som lärs ut i koranskolor och vilka salafirörelser som finns i regionen. Det finns få – om ens någon – övergripande studie om hur islam praktiseras och organiseras i Malmö. Detsamma gäller i övriga Sverige.

Utifrån denna bakgrund var det med stor förväntan vi tog del av lanseringen av den omtalade forskningsrapporten Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesrapport från Malmö med terrorismforskaren Magnus Ranstorp som huvudförfattare. Rapporten sägs beskriva en tilltagande radikalisering bland muslimer på Rosengård i Malmö.

På presskonferensen då rapporten presenterades deltog även demokratiminister Nyamko Sabuni (FP) och betonade att denna gemensamma lansering skulle understryka vikten och värdet av den rapport som förelåg.


Vår besvikelse efter läsningen av rapporten var närmast total. I rapporten, som sägs ha vetenskapliga ambitioner, staplas det ena påståendet efter det andra nästan utan källhänvisningar. Vid universitetet skulle den underkännas vid ett uppsatsseminarium på grundnivån.

Att regeringen genom ansvarig minister omfamnar en forskningsrapport på denna låga nivå är anmärkningsvärt med tanke på regeringens retorik i utbildnings- och forskningsfrågor. Vi undrar vem som fattade beslutet att rapporten skulle lanseras med ansvarigt statsråd. Hade den inte lästs i förväg?

Med tanke på den uppmärksamhet och debatt som följt i rapportens spår och de konsekvenser som kan bli resultatet – vi tänker bland annat på kränkningar av mänskliga rättigheter som följer på tilltagande islamofobi – är det viktigt att slentrianmässiga schabloner undviks i dessa för demokratin så viktiga frågor. Att regeringen, på lösa grunder, bidrar till att underblåsa stämningar som kan leda till ökad främlingsfientlighet och till att stadsdelen Rosengård ytterligare stigmatiseras är häpnadsväckande.

Vi menar inte att rapporten inte kan skildra delar av verkligheten i Rosengård. Det går dock inte att bedöma eftersom den vetenskapliga giltigheten i rapporten är närmast obefintlig. Vår kritik handlar bland annat om bristerna vad gäller källhänvisningar. Dessa är mycket få och vid sidan om djupintervjuer bygger rapporten i allt väsentligt på Malmö stads hemsida och en omdiskuterad artikelserie publicerad i Sydsvenskan 2006.


I rapporten finns checklistor på hur man kan känna igen en radikaliserad muslim. Håll utkik efter skägg och till synes ostrukturerade resor till Mellanöstern. Enligt uppgift i rapporten har också muslimska kvinnors fria rörlighet kommit att begränsas alltmer, men det finns ingen referenspunkt tillbaka i tiden. Hur vet vi då att en förändring ägt rum? Vidare saknar rapporten helt genusperspektiv.

Exemplen på svepande, ogrundade påståenden i rapporten skulle kunna mångfaldigas. För att kunna kontrollera slutsatserna begärde vi ut underlaget från Försvarshögskolan.

Sent igår fick vi svaret. Lars Nicander, utredningschef vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan, meddelade att källmaterialet i form av dokumentation av intervjuer och annat ”har destruerats i samband att projektet igår avrapporterats”.

Det är häpnadsväckande att en statlig myndighet förstör källmaterialet till en rapport som av regeringen uppenbarligen uppfattas som ett viktigt underlag för integrationsdebatten. Har Försvarshögskolan inte lärt något av den fällande domen mot professor Christopher Gillberg och dåvarande rektorn för Göteborgs universitet Gunnar Svedberg? I februari 2006 dömdes Gillberg och Svedberg till dagsböter för att Gillberg förstört forskningsunderlag som begärts ut av en annan forskare.

Det finns alltså inte längre möjlighet att granska källmaterialet bakom rapporten. Detta är illa nog. Värre är att stadsdelen Rosengård i Malmö ännu en gång fått stå i centrum för schablonmässiga och illa underbyggda påståenden.


LEIF STENBERG

ANDERS ACKFELDT

DAN-ERIK ANDERSSON

Större eller mindre text
5 läsare har reagerat på denna artikel

20% är glada

0% är likgiltiga

20% är nyfikna

60% är arga


Hur reagerar du på ""Källmaterialet förstördes""?
Läsarpulsen
Toppnyheterna just nu